s_800_550_16777215_0_1_cache_klixok2watermark_aa854017b7b2f9e0d953094167081279.jpg

Porządek II Sesji Rady Gminy Czarna Dąbrówka, która odbędzie się w dniu 16 maja 2024 roku (czwartek) o godzinie 13.30 w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki.

Godzina 13.30

1. Sprawy regulaminowe

 • otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
 • przyjęcie porządku obrad sesji
 • przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

2. Informacje przewodniczących komisji stałych Rady Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Czarna Dąbrówka za rok 2023 wg druku nr 17;
 2. zmiany uchwały nr LVII/623/2024 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 4 kwietnia 2024 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym uczniom pobierającym naukę na terenie Gminy Czarna Dąbrówka bez względu na miejsce zamieszkania, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w tych sprawach wg druku nr 18;
 3. przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Czarna Dąbrówka wg druku nr 19;
 4. określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Czarna Dąbrówka wg druku nr 20;
 5. zmian w budżecie gminy na 2024 rok wg druku nr 21;
 6. wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarna Dąbrówka na lata 2024 – 2040 wg druku nr 22.

4. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady w okresie międzysesyjnym.

 1. przedstawienie informacji o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych;
 2. pozostałe informacje.

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

5. Interpelacje, zapytania oraz wolne wnioski radnych.

6. Zapytania sołtysów i zaproszonych gości.

7. Odpowiedzi Wójta na zapytania i wolne wnioski.

8. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2024 poz. 609  – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy