5af80a3b60332924d119203afe625232.jpg

Zarządzenie nr 31/2019 Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w sołectwach na terenie Gminy Czarna Dąbrówka.

Na podstawie art. 36 ust.2 ustawy o samorządzie gminnym ( Dz.U. 2019 poz. 506) oraz § 16 ust. 1 statutów Sołectw Gminy Czarna Dąbrówka (Uchwały Rady Gminy Czarna Dąbrówka o numerach XVI/128-151/2016 z dn. 22.02.2016), w związku z zakończeniem kadencji sołtysów i rad sołeckich, zarządzam co następuje:

 

1. Zarządzam przeprowadzenie zebrań wiejskich, na których dokona się wyborów Sołtysa i członków Rady sołeckiej w następujących sołectwach:

 1. Czarna Dąbrówka
 2. Jerzkowice
 3. Karwno
 4. Kleszczyniec
 5. Nożyno
 6. Unichowo
 7. Nożynko
 8. Kartkowo
 9. Rokity
 10. Bochowo
 11. Rokitki
 12. Rokiciny
 13. Mydlita
 14. Kłosy
 15. Otnoga
 16. Jasień
 17. Mikorowo
 18. Kozy
 19. Wargowo
 20. Kotuszewo
 21. Bochówko
 22. Dęby
 23. Przylaski
 24. Podkomorzyce
 25. Osowskie

2. Określam miejsce, dzień i godzinę zebrania wiejskiego oraz wyznaczam przewodniczącego zebrania – załącznik nr 1.

 

Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie podlega ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwach.

Załącznik:

-