1e5762a980a8f5b8eab791c023bb8d6d.png

Złożony w partnerstwie trzech gmin Cz. Dąbrówka, Tuchomie, Borzytuchom wniosek o dofinansowanie urządzeń grzewczych w ramach projektu na Odnawialne Źródła Energii (OZE) cieszył się bardzo dużym powodzeniem.

Ponad 120 nieruchomości z naszej gminy zgłosiło swój udział i chęć wymiany posiadanych urządzeń i montażu nowych.

 Od momentu złożenia wniosku o wsparcie finansowe do chwili ogłoszenia pierwszego przetargu na wykonawstwo (wrzesień b.r.) upłynęło 2,5 roku. Okazało się, iż postęp technologiczny w rozwiązaniach OZE oraz nowo wprowadzone przepisy zdezaktualizowały jakość techniczną specyfikacji przetargowej. Zaistniała pilna konieczność ponownego dokumentacyjnego określenia jakości montowanych urządzeń do obecnie dostępnych na rynku.

Uprzednio ogłoszony w trzech partnerskich gminach w m-cu wrześniu przetarg na wykonawców został unieważniony. Rozpisanie nowego przetargu przewidziane jest na m-c listopad b.r.

Montaż urządzeń przewidziany jest na okres wiosenny 2020 roku.

 

 Wójt Gminy

Jan Klasa