s_800_550_16777215_01_cache_klixok2watermark_9b7b1b581c33003bf983bf4e2a0b76c2.jpg

 Od jesieni ubiegłego roku trwa polemika dotycząca podstaw, sposobu i zakresu funkcjonowania Gminnego Towarzystwa Sportowego (GTS) na obiektach stadionu w Czarnej Dąbrówce oraz stosowanie przez jego Zarząd zamiennej nazwy, promującej prywatny podmiot – GTS GR Bieliński.

Okazało się , iż w celu unormowania sytuacji niezbędnym było włączenie do działania organów Rady Gminy. Ustalony w miesiącu grudniu status sprawy pozwolił na określenie go w sposób następujący:

Zarząd Klubu GTS posiada zgodę na zwykłe korzystanie z boiska sportowego w Czarnej Dąbrówce w celu prowadzenia rozgrywek w piłkę nożną w sezonie 2019/2020.

Zgoda ta nie została umocowana umową użyczenia, która określałaby szczegółowo uprawnienia, odpowiedzialności i obowiązki stron. Precedens szerokiego sposobu wykorzystania obiektu stadionowego z zastosowaniem kampanii reklamowej, przekraczający zakres „zwykłego” korzystania, spowodował konieczność wprowadzenia niezbędnych unormowań prawnych. W pierwszym etapie wyeliminowania nieprawidłowości i dostosowania form do odpowiedniego stanu prawnego Wójt Gminy wezwał Zarząd Klubu do zaprzestania prowadzenia wszelkich kampanii reklamowych na użyczonym obiekcie.

Wobec stosowania przez Zarząd Gminnego Towarzystwa Sportowego GTS również nazwy zastępczej reklamowej GTS GR Bieliński wezwał również do zaprzestania jej używania lub dokonania zmiany w nazwie klubu eliminując słowo „Gminne”, które stwarza domniemanie o przynależności organizacyjnej jako „jednostki” samorządowej.

W celu szczegółowego określenia  zasad korzystania z obiektów użyteczności publicznej (sal gimnastycznych, świetlic, boisk sportowych, urządzeń) Wójt  złożył do Rady Gminy w miesiącu listopadzie odpowiedni projekt Uchwały i została ona  uchwalona 26.XI.2019 i weszła w życie 17 stycznia 2020 r.

Od tej chwili Wójt Gminy w ramach posiadanych kompetencji określi stawki najmu obiektów użyteczności publicznej, zasady i stawki za prowadzenie na nich kampanii reklamowej.

Dotychczasowe wszystkie postępowania Wójta Gminy eliminujące w tej sprawie nieprawidłowości i rozwiązujące stan prawny jako Przewodniczący i organ Rady Gminy uznajemy za prawidłowe i zasadne.

W dniu 13 stycznia br. odbyło się spotkanie pomiędzy Zarządem GTS, Wójtem Gminy i Radnymi, dotyczące omówienia obecnego stanu sporu i sposobu jego rozwiązania. W jego trakcie jednoznacznie ze strony przedstawicieli Rady Gminy określone zostało stanowisko o stosowanie przez Zarząd właściwej statutowej nazwy tj.: Gminne Towarzystwo Sportowe (GTS) w Czarnej Dąbrówce.

Uznano też, iż stosowanie nazwy zamiennej GTS GR Bieliński wraz z logotypem graficznym jest niezasadne i sprzeczne z:

  1. Treścią przyznanej umowy dotacji na prowadzenie Klubu Gminnego Towarzystwa Sportowego
  2. Wobec faktu, iż Klub utrzymywany był i jest w generalnej (95%) większości z budżetu gminy, jest sprzeczne z jej polityką promocyjną i marketingową.

Uznaliśmy również, iż wytworzona wśród społeczności piłkarskiej negatywna atmosfera w niczym nie odpowiada stanowi prawnemu problemu ani też polityki działania Rady Gminy na rzecz wszystkich dyscyplin sportu.

Pozytywnym aspektem kończącym spotkanie i mam nadzieję również kończącym wszelkie spory na tym tle jest zobowiązanie się Zarządu Klubu do stosowania statutowej nazwy tj.: Gminne Towarzystwo Sportowe w Czarnej Dąbrówce (skr. GTS Czarna Dąbrówka).

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Naderza