660706f63086352db0897b0b91a3e9e1.jpg

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka informuje mieszkańców o powołaniu Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia na terenie gminy Czarna Dąbrówka Powszechnego Spisu Rolnego na terenie gminy Czarna Dąbrówka w 2020 r.

Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r. W państwach członkowskich ONZ pełne badanie realizowane jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne. Poprzedni Powszechny Spis Rolny odbył się w Polsce w 2010 r.

Statystyka publiczna zapewnia rzetelne, obiektywne i systematyczne informowanie społeczeństwa, organów państwa i administracji publicznej oraz podmiotów gospodarki narodowej o sytuacji ekonomicznej, demograficznej, społecznej oraz środowiska naturalnego. Wypełnienie tego zobowiązania gwarantuje m.in. realizacja spisów rolnych. Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem, które pozwala dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo. Służą władzom lokalnym i centralnym do podejmowania trafnych decyzji strategicznych, opartych na analizie danych.Najbliższy Powszechny Spis Rolny będzie prowadzony w całej Polsce

od 1 września do 30 listopada 2020 r.,

według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r.Więcej informacji o PSR 2020 pod linkiem: https://spisrolny.gov.pl/

Wójt Gminy

 /-/ Jan Klasa/