s_800_550_16777215_01_cache_klixok2watermark_aa854017b7b2f9e0d953094167081279.jpg

Proponowany porządek II Sesji Rady Gminy Czarna Dąbrówka, która odbędzie się  w dniu 3 grudnia 2018 roku (poniedziałek) o godzinie 15.00 w sali narad Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka.

Godzina 15.00

1. Sprawy regulaminowe

 • otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
 • przyjęcie porządku obrad sesji
 • przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

2. Informacje przewodniczących komisji stałych Rady Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

 • przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Czarna Dąbrówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019" wg druku nr 11;
 • określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019 wg druku nr 12;
 • opłaty miejscowej wg druku nr 13;
 • opłaty targowej wg druku nr 14;
 • stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok wg druku nr 15;
 • zmian w budżecie gminy na 2018 rok wg druku nr 16;
 • wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarna Dąbrówka na lata 2018-2030 wg druku nr 17;
 • wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym, części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 25/2 położonej w Jasieniu wg druku nr 18;
 • wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym, części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 19/21 położonej w Mikorowie wg druku nr 19;
 • ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego — służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czarna Dąbrówka wg druku nr 20;
 • wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Czarna Dąbrówka położonej w Nożynie z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej wg druku nr 21;

4. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach w okresie międzysesyjnym.

5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

6. Zapytania radnych, wolne wnioski.

7. Odpowiedzi Wójta na zapytania i wolne wnioski.

8. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.

.

Sesja dostępna jest online w Systemie Rada dla Mieszkańców pod adresem www.rada.czarnadabrowka.pl oraz na stronie BIP pod adresem: www.bip.czarnadabrowka.pl/23,rada-gminy

Transmisja na żywo (dostępna podczas trwania sesji)