s_800_550_16777215_01_cache_klixok2watermark_aa854017b7b2f9e0d953094167081279.jpg

 Proponowany porządek IV Sesji Rady Gminy Czarna Dąbrówka, która odbędzie się w dniu 21 stycznia 2019 roku (poniedziałek) w sali narad Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka.

Godzina 15.00

1. Sprawy regulaminowe

  • otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
  • przyjęcie porządku obrad sesji
  • przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

2. Informacje przewodniczących komisji stałych Rady Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

  • przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarna Dąbrówka w 2019 roku wg druku nr 44;
  • uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działek nr 5, 6, 7, 8, 13, 16, 17/1, 67 oraz część działki nr 12 położonych w obrębie Nożyno, gmina Czarna Dąbrówka wg druku nr 45;
  • zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami wg druku nr 46;
  • uchwalenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2019 rok wg druku nr 47;
  • metody wyboru ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty wg druku nr 48;
  • zmian w budżecie gminy na 2019 rok wg druku nr 49;
  • zmiany uchwały Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 29 stycznia 2018 nr XXXV/337/2018  w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czarna Dąbrówka wg druku nr 50.

4. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach w okresie międzysesyjnym.

5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

6. Zapytania radnych, wolne wnioski.

7. Odpowiedzi Wójta na zapytania i wolne wnioski.

8. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.

.