s_800_550_16777215_01_cache_klixok2watermark_369d0312742bc705c55e22a87b890b86.jpg

Wszystkim rolnikom przypominamy o możliwości odzyskania części pieniędzy wydanych na zakup oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Aby otrzymać zwrot podatku należy złożyć odpowiedni wniosek w Urzędzie Gminy

W ustawie o zwrocie podatku akcyzowego wprowadzono zmiany: zwiększenie limitu zużywanego oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych z 86 do 100 l i wprowadzenie limitu zużycia oleju napędowego do 1 dużej jednostki przeliczeniowej (DJP) bydła (w przypadku prowadzenia chowu lub hodowli bydła). Limit ten wyniesie 30 l na 1 DJP.

  1. w terminie od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. wraz z fakturami VAT, stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 roku do 31 stycznia 2019 r.
  2. w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami), stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r.

 

Limit zwrotu podatku w 2019 r

kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku oraz

kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku

Do wniosku o zwrot podatku akcyzowego należy dołączyć: dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

 

Wzór wniosku o z zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dostępny jest w tutejszym urzędzie a także na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego

Załącznik:

.