224ddfc415e858a523c7ecf940ee6506.png

Zarządzenie Nr 9/2019 Wójta Gminy Czarna Dąbrówka  z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania statutów sołectwom Gminy Czarna Dąbrówka.

Na podstawie art. 5a ust.2 i art. 35 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.) oraz Uchwały nr XIX/177/2012 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 29 października 2012 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami i innymi interesariuszami Gminy Czarna Dąbrówka, Wójt Gminy Czarna Dąbrówka zarządza, co następuje:

 

§1.

Z dniem 30 stycznia 2019 r. podaje się do publicznej wiadomości treść projektów statutów sołectw w Gminie Czarna Dąbrówka: Czarna Dąbrówka, Podkomorzyce, Karwno, Jerzkowice, Jasień, Kozy, Mikorowo, Wargowo, Kotuszewo, Rokity, Bochowo, Bochówko, Rokitki, Kleszczyniec, Kłosy, Otnoga, Rokiciny, Nożyno, Nożynko, Unichowo, Kartkowo, Mydlita, Dęby, Przylaski.

§2.

Wyżej wymienione projekty poddaje się pod konsultacje społeczne, poprzez: publikacje na stronie internetowej www.bip.czarnadabrowka.pl, oraz www.czarnadabrowka.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Czarna Dąbrówka, oraz u sołtysów Gminy Czarna Dąbrówka w okresie konsultacji, celem udostępnienia ich mieszkańcom.

§3.

Koniec konsultacji nastąpi z dniem 20 lutego 2019 r.

§4.

  1. Formularz, na którym należy wnosić uwagi stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  2. Kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem konsultacji społecznych stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
  3. Treść obwieszczenia konsultacji społecznych stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
  4. Wzór protokołu zawierającego zbiorcze wyniki konsultacji społecznych stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

.

Załączniki: