1808606543f168729b25799b9c565348.png

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych w referacie Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka - umowa na czas zastępstwa

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNA:

Spełnienie wymogów kwalifikacyjnych dla stanowisk urzędniczych określonych w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r., o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1260  z późn. zm.), w szczególności

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, nieposzlakowana opinia,
 3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 5. wykształcenie wyższe o kierunkach lub specjalnościach: ekonomia, zarządzanie, administracja lub inne umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku objętym naborem.

 WYMAGANIA DODATKOWE: (będące przedmiotem oceny):

 1. doświadczenie zawodowe w dziedzinie zamówień publicznych (co najmniej 1 rok pracy na stanowisku związanym z zamówieniami publicznymi po stronie zamawiającego),
 2. praktyczna znajomość Ustawy Prawo Zamówień Publicznych wraz z nowelizacjami oraz przepisy wykonawcze,
 3. znajomość przepisów  o samorządzie gminnym i pracownikach samorządowych, Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

Przez doświadczenie rozumie się okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, okres prowadzenia działalności gospodarczej.

 

ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ:

 1. prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych i inne zlecone przez pracodawcę.

 

WYMIAR CZASU PRACY

 1. cały etat, umowa na czas zastępstwa.

 

MIEJSCE ŚWIADCZENIA PRACY:

Urząd Gminy Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1.  Życiorys/CV z szczegółowym opisem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
 2. list motywacyjny.

 

PRZEBIEG POSTĘPOWANIA W SPRAWIE NABORU:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w formie papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko ds. Zamówień publicznych – umowa na zastępstwo” w siedzibie Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka, ul Gdańska 5,  77-116 Czarna Dąbrówka osobiście (pok nr 6 w godzinach pracy urzędu) lub pocztą na adres urzędu w terminie do dnia 21 lutego 2019 r. do godz. 12.00.Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

INFORMACJE DODATKOWE:

Złożone dokumenty muszą być podpisane i opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).”

 

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka zastrzega, że skontaktuje się tylko z wybranymi kandydatami. Wybrany kandydat, w przypadku zatrudnienia zobowiązany będzie do uzupełnienia dokumentów niezbędnych do zakończenia procesu rekrutacji.

.