s_800_550_16777215_01_cache_klixok2watermark_aa854017b7b2f9e0d953094167081279.jpg

Proponowany porządek V Sesji Rady Gminy Czarna Dąbrówka, która odbędzie się w dniu 28 lutego 2019 roku ( czwartek ) o godzinie 15.00 w sali narad Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka.

Godzina 15.00

1. Sprawy regulaminowe

 • otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
 • przyjęcie porządku obrad sesji
 • przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

2. Informacje przewodniczących komisji stałych Rady Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

 • wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Nożynie wg druku nr 56;
 • wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Rokitach wg druku nr 57;
 • przyjęcia Aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Czarna Dąbrówka na lata 2018– 2021 z perspektywą do 2024” wg druku nr 58;
 • uchylenia Uchwały Rady Gminy Czarna Dąbrówka Nr IV/46/2019 z dnia 21 stycznia 2019r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wg druku nr 59;
 • zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami wg druku nr 60;
 • uchylenia Uchwały Rady Gminy Czarna Dąbrówka Nr III/41/2018 z dnia 20 grudnia 2018r., w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarna Dąbrówka wg druku nr 61;
 • uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarna Dąbrówka wg druku nr 62;
 • nadania statutu Sołectwu Bochowo wg druku nr 63;
 • nadania statutu Sołectwu Bochówko wg druku nr 64;
 • nadania statutu Sołectwu Czarna Dąbrówka wg druku nr 65;
 • nadania statutu Sołectwu Dęby wg druku nr 66;
 • nadania statutu Sołectwu Jasień wg druku nr 67;
 • nadania statutu Sołectwu Jerzkowice wg druku nr 68;
 • nadania statutu Sołectwu Kartkowo wg druku nr 69;
 • nadania statutu Sołectwu Karwno wg druku nr 70;
 • nadania statutu Sołectwu Kleszczyniec wg druku nr 71;
 • nadania statutu Sołectwu Kłosy wg druku nr 72;
 • nadania statutu Sołectwu Kotuszewo wg druku nr 73;
 • nadania statutu Sołectwu Kozy wg druku nr 74;
 • nadania statutu Sołectwu Mikorowo wg druku nr 75;
 • nadania statutu Sołectwu Mydlita wg druku nr 76;
 • nadania statutu Sołectwu Nożynko wg druku nr 77;
 • nadania statutu Sołectwu Nożyno wg druku nr 78;
 • nadania statutu Sołectwu Otnoga wg druku nr 79;
 • nadania statutu Sołectwu Podkomorzyce wg druku nr 80;
 • nadania statutu Sołectwu Przylaski wg druku nr 81;
 • nadania statutu Sołectwu Rokiciny wg druku nr 82;
 • nadania statutu Sołectwu Rokitki wg druku nr 83;
 • nadania statutu Sołectwu Rokity wg druku nr 84;
 • nadania statutu Sołectwu Unichowo wg druku nr 85;
 • nadania statutu Sołectwu Wargowo wg druku nr 86;
 • ustalenia wysokości stawek opłat za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym położonym w Czarnej Dąbrówce wg druku nr 87;
 • zmian w budżecie gminy na 2019 rok wg druku nr 88;
 • przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działki nr 628 położonej w obrębie Jasień, gmina Czarna Dąbrówka wg druku nr 89.

4. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach w okresie międzysesyjnym.

5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

6. Zapytania radnych, wolne wnioski.

7. Odpowiedzi Wójta na zapytania i wolne wnioski.

8. Wysłuchanie informacji na temat stanu postępowań administracyjnych dotyczących instalacji hodowlanych na terenie Gminy Czarna Dąbrówka.

9. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.

.