224ddfc415e858a523c7ecf940ee6506.png

Zarządzenie nr 36 /2019 Wójta Gminy Czarna Dąbrówka  z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących podziału sołectwa Karwno i utworzeniu dwóch odrębnych sołectw.

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym ( t.j.Dz.U z 2019 r.poz.506) oraz § 5 uchwały nr V/60/2019 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami, zarządzam co następuje:

§ 1.

Przeprowadzić konsultacje społeczne w Sołectwie Karwno.

§ 2.

Cel i przedmiot przeprowadzenia konsultacji społecznych: poznanie opinii mieszkańców sołectwa dotyczącej wniosku o podział sołectwa Karwno na dwa sołectwa : Sołectwo Karwno i Sołectwo Soszyce i utworzenie Sołectwa Soszyce.

§ 3.

1. Konsultacje przeprowadzane będą w formie otwartego spotkania konsultacyjnego z udziałem zainteresowanych mieszkańców w Świetlicy Wiejskiej w Karwnie w dniu 17 kwietnia 2019 r. o godzinie 18:00 z wykorzystaniem zapytania ankietowego którego treść stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Mieszkańcy otrzymają formularz ankietowy i w drodze głosowania dokonają wyboru.

2. Pracownikiem odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji społecznych jest pani Aldona Drywa.

§ 4.

Konsultacje przeprowadzone będą na obszarze Sołectwa Karwno w miejscowościach: Karwno, Podkomorki, Flisów, Soszyce, Nowe Karwno

§ 5.

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji, którego treść stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia wywieszone będzie na tablicach ogłoszeń w Sołectwie Karwno, w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnej Dąbrówce oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 6.

Po zakończeniu konsultacji sprawozdanie zawierające zestawienie zgłoszonych uwag i opinii podaje się do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie ich na tablicy ogłoszeń sołectwa Karwno, w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnej Dąbrówce oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 7.

O wynikach konsultacji Wójt Gminy Czarna Dąbrówka poinformuje Radę Gminy na najbliższej Sesji.

§ 8.

Konsultacje społeczne są ważne bez względu na ilość osób w nich uczestniczących.

§ 9.

Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów Gminy.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

-

Załączniki:

-