s_800_550_16777215_01_cache_klixok2watermark_aa854017b7b2f9e0d953094167081279.jpg

Proponowany porządek VII Sesji Rady Gminy Czarna Dąbrówka, która odbędzie się o godzinie 15.00 w dniu 24 czerwca 2019 roku (poniedziałek) w sali narad Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka.

Godzina 15.00

1. Sprawy regulaminowe

  • otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
  • przyjęcie porządku obrad sesji
  • przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

2. Uroczyste ślubowanie sołtysów Sołectw Rokitki i Przylaski wybranych na kadencję 2019- 2024.

3. Informacje przewodniczących komisji stałych Rady Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym.

4. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Czarna Dąbrówka za rok 2018:

  1. debata nad raportem o stanie gminy Czarna Dąbrówka
  • głosy radnych;
  • głosy mieszkańców.

5. Podjęcie uchwal w sprawie:

1). udzielenia Wójtowi Gminy Czarna Dąbrówka wotum zaufania wTg druku nr 107;

2). zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarna Dąbrówka za 2018 r. wg druku nr 108;

  1. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Czarna Dąbrówka za 2018 rok
  2. glosowanie

3). zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok wg druku nr 109;

4). udzielenia Wójtowi Gminy Czarna Dąbrówka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok wg druku nr 110;

  •  przedstawienie przez Komisje Rewizyjną Rady Gminy Czarna Dąbrówka opinii o wykonaniu budżetu z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium -przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej w przedmiocie absolutorium
  • głosowanie

5). przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018 wg druku nr 111;

6). wysokości i ustanowienia zasad na jakich sołtysom sołectw Gminy Czarna Dąbrówka będzie przysługiwała dieta wg druku nr 112;

7). podziału sołectwa Karwno i utworzenia sołectwa Soszyce wg druku nr 113;

8). wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego wg druku nr 114;

9). zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 wg druku nr 115;

10). zmian w budżecie gminy na 2019 rok wg druku nr 116;

11). wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarna Dąbrówka na lata 2019 — 2032 wg druku nr 117;

12). wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu wg druku nr 118;

13). podwyższenia wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli zatrudnionych w Gminie Czarna Dąbrówka wg druku nr 119.

6. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady w okresie międzysesyjnym.

7. przedstawienie informacji o złożonych interpelacjach;

8. pozostałe informacje.

9. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

10. Zapytania radnych, wolne wnioski.

11. Odpowiedzi Wójta na zapytania i wolne wnioski.

12. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy

-