705eead34caea3bcf57b4167237b113e.jpg

Informacja Wójta Gminy Czarna Dąbrówka w sprawie wyboru ławników sądowych na lata 2020 - 2023 - Uprzejmie informuję wszystkich zainteresowanych mieszkańców, że w dniu 31 grudnia 2019 r. upływa kadencja ławników wybranych w roku 2015.

W związku z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Słupsku dotyczącym dokonania przez Radę Gminy Czarna Dąbrówka wyboru 1 ławnika do orzekania w Sądzie Rejonowym w Lęborku informujemy, że do 28 czerwca 2019 r. można składać kandydatury na ławnika.

W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. , poz. 52 ) oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 09 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami  złożonymi  radom gmin przy zgłaszaniu  kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. 2011 nr 121 poz. 693) Rada Gminy Czarna Dąbrówka dokona wyboru ławników na kadencję 2020 – 2023 w terminie do końca października 2019 roku.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2) jest nieskazitelnego charakteru,

3) ukończył 30 lat,

4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

5) nie przekroczył 70 lat,

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,

5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,

6) duchowni,

7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

8) funkcjonariusze Służby Więziennej,

9) radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji.

Procedurę wyboru ławników, szczegółowy tryb zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzór karty zgłoszenia, określa ustawa - Prawo o ustroju sądów powszechnych (rozdział 7) oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu postępowania  z dokumentami  złożonymi  radom gmin przy zgłaszaniu  kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia z dnia 09 czerwca 2011  r. (Dz. U. 2011, Nr 121, poz. 693).

Zgłaszanie kandydatów przez mieszkańców gminy

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia. Do karty złożonej przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest pierwsza osoba wymieniona na ww. liście.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27października 2017r.  o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U.poz.  2217 oraz z 2018 r.  poz.  1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

O kandydatach na ławników Rada Gminy zasięga informacji od właściwych organów Policji.

Karty zgłoszeń kandydatów na ławników sądowych należy składać wraz z kompletem załączników w Urzędzie Gminy Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka - w terminie do 28 czerwca 2019 r. w godzinach pracy Urzędu.

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu, lub które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu określonego w art. 162 § 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, pozostawia się bez biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

 

Załączniki:

  1. Karta zgłoszenia kandydata na ławnika
  2. Oświadczenie o nietoczącym się przeciwko kandydatowi na ławnika postępowaniu o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz przestępstwo skarbowe
  3. Oświadczenie, iż kandydat na ławnika nie jest i nie był/am pozbawiony/a władzy rodzicielskiej a także władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona.
  4. Lista poparcia kandydata na ławnika.
  5. Klauzula informacyjna

`