2df4e39d60fb511bc2c72609913dd036.jpg

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) wójt gminy przedstawia Radzie Gminy Raport o stanie Gminy za rok 2018 w terminie do dnia 31 maja 2019 r.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Giny Czarna Dąbrówka w roku poprzednim. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadzona zostanie debata.

W debacie nad raportem o stanie Gminy Czarna Dąbrówka za 2018 rok zabierają głos Radni oraz mieszkańcy gminy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Gminy Czarna Dąbrówka.

Zgodnie art. 28 aa ust. 8 ustawy o samorządzie gminnym: „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.”

Sesja, na której odbędzie się debata nad raportem o stanie Gminy Czarna Dąbrówka odbędzie się 24 czerwca 2019 r. w związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 21 czerwca 2019 r. (piątek), do godziny 15 00 w pok. 14 Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka przy ul. Gdańskiej 5.


Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest w załączniku, a także w sekretariacie Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka (pok. 6) oraz w Biurze Obsługi Rady Gminy (pok. 14) w godzinach od 7.00 do 15.00.

Załącznik:

Formularz zgłoszenia

-