1808606543f168729b25799b9c565348.png

Ogłoszenie Wójta Gminy Czarna Dąbrówka o naborze na stanowisko urzędnicze do spraw budownictwa i inwestycji w Urzędzie Gminy w Czarnej Dąbrówce.

Wymagania niezbędne

 1. Wykształcenie wyższe techniczne lub średnie o kierunku nawiązującym do zakresu zadań realizowanych na stanowisku objętym naborem,
 2. minimum 1 – rok stażu pracy,
 3. wiedza z zakresu praktycznego stosowania prawa, a zwłaszcza ustawy prawo budowlane, o drogach publicznych, prawo zamówień publicznych, o finansach publicznych, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym oraz aktów wykonawczych do tych ustaw;
 4. obywatelstwo polskie lub innego kraju UE oraz obywatelstwo innego państwa, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP (osoby nie będące obywatelami polski posiadające znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej)
 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 6. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. nieposzlakowana opinia,
 8. stan zdrowia umożliwiający pełnienie obowiązków.

Wymagania dodatkowe

 1. dyspozycyjność;
 2. umiejętność pracy w zespole;
 3. komunikatywność, samodzielność;
 4. mile widziane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi (bez względu na branże);
 5. mile widziane doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego na stanowiskach związanych z przygotowywaniem i prowadzeniem inwestycji;
 6. znajomość obsługi komputera w obszarze środowiska Windows oraz pracy z programami z pakietu MS Office;
 7. dokumenty potwierdzające dodatkowe umiejętności lub wykształcenie;
 8. prawo jazdy kat.B

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku będącym przedmiotem naboru

 1. Zapewnienie przygotowania i realizacji dla inwestycji gminnych.
 2. Sprawdzanie dokumentacji projektowych dotyczących inwestycji gminnych, w tym czuwanie nad aktualnością uzgodnień, decyzji.
 3. Organizowanie i prowadzenie zadań inwestycyjnych, remontów kapitalnych i bieżących oraz modernizacja obiektów i urządzeń komunalnych.
 4. Kompletowanie dokumentacji zrealizowanych inwestycji i remontów, archiwizowanie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 5. Prowadzenie planowanych i bieżących przeglądów technicznych budynków.
 6. Uczestnictwo w planowaniu i dokonywaniu zamówień publicznych realizowanych w ramach inwestycji gminnych.
 7. Uczestnictwo w opracowaniu i realizacji wniosków o środki pozabudżetowe w ramach realizacji inwestycji gminnych.
 8. Planowanie nadzór nad realizacją inwestycji związanych z infrastrukturą komunalną.
 9. Zarządzanie siecią dróg gminnych.
 10. Prowadzenie ewidencji gminnych dróg i mostów.
 11. Sporządzanie sprawozdań z zakresu budownictwa.
 12. Prowadzenie bieżącego utrzymania gminnych dróg i mostów.
 13. Współpraca przy realizacji inwestycji z jednostkami organizacyjnymi.
 14. Inne określone przez pracodawcę.

Szczegółowy zakres czynności zostanie określony przez pracodawcę po nawiązaniu stosunku pracy.

Warunki pracy

 1. Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy w Czarnej Dąbrówce przy ul. Gdańska 5.
 2. Wymiar czasu pracy: pełny (40 godzin tygodniowo, 8 godzin dziennie) w godzinach pracy Urzędu.
 3. Zatrudnienie w ramach umowy o pracę na czas określony z możliwością jej przedłużenia na czas nieokreślony.
 4. Stanowisko pracy związane z praca przy komputerze powyżej 4 godzin dzienni, obsługa klienta oraz pracą w terenie w ramach wykonywanych czynności służbowych.
 5. Wynagrodzenie : zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18.03.2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych i regulaminem wynagradzania pracowników w Urzędzie Gminy w Czarnej Dąbrówce.
 6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, jest mniejszy niż 6%.

Wymagane dokumenty

 1. List motywacyjny.
 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 3. Kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia lub oświadczenie o zatrudnieniu – w przypadku aktualnie wykonywanej pracy);
 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje i uprawnienia;
 6. Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku gdy kandydat zamierza korzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych);
 7. Oświadczenie kandydata: o korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych, o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o posiadanym obywatelstwie, o nieposzlakowanej opinii, o stanie zdrowia pozwalającym na podjęcie pracy na stanowisku objętym naborem oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach, na potrzeby postępowania rekrutacyjnego

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze ds. budownictwa i inwestycji” w terminie do dnia 20 sierpnia 2019 r. do godz. 10.00:

- osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Czarnej Dąbrówce, ul. Gdańska 5;

- drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w Czarnej Dąbrówce, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka.

W przypadku wysłania dokumentów listem poleconym, o złożeniu w określonym terminie decyduje data wpływu do siedziby Urzędu.

Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacje dodatkowe

Kandydaci dopuszczeni do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni o jej terminie telefoniczni lub mailowo - po ocenie spełniania wymogów formalnych.

Informacje o wyniku naboru zostaną umieszczone w biuletynie informacji publicznej Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka bip.czarnadabrowka.pl oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu.

Wójt zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

Załączniki do pobrania: