s_800_550_16777215_01_cache_klixok2watermark_aa854017b7b2f9e0d953094167081279.jpg

Proponowany porządek VI Sesji Rady Gminy Czarna Dąbrówka, która odbędzie się w dniu 21 października 2019 roku ( poniedziałek) o godzinie 15.00 w sali narad Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka.

Godzina 15.00

1. Sprawy regulaminowe

  1. otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
  2. przyjęcie porządku obrad sesji
  3. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

2. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych.

3. Informacja Wójta Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych.

4. Informacje przewodniczących komisji stałych Rad)' Gminy o pracy w okresie między sesyjnym.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. wyboru ławnika na potrzeby Sądu Rejonowego w Lęborku na kadencję w latach 2020-2023 wg druku nr 142;
  2. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 377/1 położonej w Rokitach wg druku nr 143;
  3. zmiany uchwały nr XXIX/273/2013 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 25 września 2013 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Czarna Dąbrówka wg druku nr 144;
  4. określenia warunków udzielenia bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów wg druku nr 145;
  5. zmian w budżecie gminy na 2019 rok wg druku nr 146.

6. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady w okresie międzysesyjnym.

  1. przedstawienie informacji o złożonych interpelacjach;
  2. pozostałe informacje.

7. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

8. Zapytania radnych, wolne wnioski.

9. Odpowiedzi Wójta na zapytania i wolne wnioski.

10. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.

-