66da7a5b0d1f90476435160dd8acd36e.jpg

Na podstawie art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 ze zm.) w związku z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska.

Oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm ) oraz § 2 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r, w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. z 2010 r., nr 34, poz. 186 ze zm.), Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze przystąpienia do opracowywania projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: Czerwona Woda Pod Babilonem PLH220056, Dolina Siupi PLH220052, Jezioro Krąg PLH220070, Karwickie Zródliska PLH220071, Nowa Brda PLH220078, Ostoja Borzyszkowska PLH220079, Ostoja Zapceńska PLH220057, Uroczyska Pojezierza Kaszubskiego PLH220095, położonych w województwie pomorskim.

Z założeniami do planów zadań ochronnych dla ww. obszarów Natura 2000 można się zapoznać w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku, ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk (po uprzednim uzgodnieniu terminu pod nr tel. 58 68 36 818) oraz na stronie internetowej http://bip.gdansk.rdos.gov.pl/, w zakładce Obwieszczenia i zawiadomienia. Uwagi do wnioski do założeń planów zadań ochronnych można składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. pl. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Zadanie jest realizowane w ramach projektu nr POIS.02.04,00-00-0193/16, pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000' (tzw. PZObis) finansowanego z Funduszy Europejskich Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.