fed973dbf21854ae9cba8b1663296f60.png

7 maja 2018 roku Ministerstwo sprawiedliwości ogłosiło IX naboru wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie nabycia wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

Na podstawie otrzymanych wytycznych, analizy zdarzeń oraz opinii Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w zakresie zasadności zakupów wskazywanych w kosztorysie wniosku dla poszczególnych ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Czarna Dąbrówka pracownicy Urzędu Gminy w Czarnej Dąbrówce złożyli wniosek o przyznanie środków finansowych w wysokości 42 075,00 zł.

W dniu 14 czerwca 2018 r. w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku Wójt Gminy Pan Jan Klasa oraz Skarbnik Gminy Pan Marcin Marszałkowski podpisali umowę na realizację zadania na łączną kwotę 42 500,00 zł.

Zgodnie z harmonogramem realizacji zadań na potrzeby jednostek OSP Czarna Dąbrówka oraz OSP Nożyno zostanie zakupiony następujący sprzęt ratowniczy :
OSP Czarna Dąbrówka
- Zestaw PSP R1 szt. 2
- Półautomatyczny Defibrylator Zewnętrzny AED szt. 1
- Detektor wielogazowy szt. 1
- Detektor napięcia szt. 1
- Przenośny zestaw oświetleniowy szt. 1
- Sprzęt do oznakowania terenu akcji szt. 1

OSP Nożyno
- Półautomatyczny Defibrylator Zewnętrzny AED szt. 1
- Detektor napięcia szt. 1

Realizację zadania przewiduje się w miesiącach lipiec-sierpień 2018 roku.

Zakup ww. sprzętu ratowniczego w sposób znaczący podniesie gotowość bojową zastępów ratowniczych realizujących zadania z zakresu ratownictwa technicznego i medycznego. Jednocześnie, na podstawie analizy zdarzeń drogowych z ostatnich pięciu lat podjęta została decyzja, iż dotychczasowy zestaw PSP R1 będący na wyposażeniu OSP Czarna Dąbrówka zostanie przekazany do OSP Rokity. W ostatnich latach jednostka ta coraz częściej jest dysponowana do wypadków drogowych odnotowanych w ich rejonie działania.

Przekazanie sprzętu wraz z skierowaniem grupy strażaków na szkolenie medyczne umożliwi skuteczniejsze podejmowanie działań oraz niesienie pomocy osoba poszkodowanym.