s_800_550_16777215_0_1_images_susza-570x321.jpg

Można składać już wnioski o szacownie strat w gospodarstwach rolnych spowodowane suszą w 2023 r. Podstawą oszacowania szkód spowodowanych przez suszę jest złożenie indywidualnie przez

poszkodowanego producenta rolnego wniosku za pośrednictwem aplikacji suszowej dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi https://aplikacje.gov.pl/app/susza/,  jeśli w systemie monitoringu suszy rolniczej prowadzonym przez IUNG Puławy poszczególne uprawy na terenie gminy będą  objęte zagrożeniem wystąpienia suszy.

 Aby wypełnić wniosek przez aplikację trzeba mieć założony profil zaufany oraz przygotowane:

  • numer identyfikacyjny, nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
  • skan polisy ubezpieczenia ‒ co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych uprawianych w plonie głównym, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych ‒ od ryzyka suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi lub huraganu w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarczych jeżeli producent rolny chce korzystać z formy pomocy w pełnych wysokościach,
  • dokumentację fotograficzną szkód, spowodowanych wystąpieniem suszy, potwierdzającą ich zakres (dokumentacja jest opcjonalna, tj. dopuszcza się złożenie wniosku bez dokumentacji fotograficznej).

Uwaga! Podpisywanie i wysyłanie wniosków będzie możliwe od 20 września.

W przypadku, gdy rolnik chciałby dodatkowo (nie obowiązkowe), aby szacowania dokonała również komisja poprzez lustrację na miejscu, można zgłosić ten fakt do tut. urzędu (wniosek poniżej). Szacowane będą wyłącznie uprawy pozostające na polach, natomiast skoszone uprawy nie będą szacowane.

Do wniosku obligatoryjnie należy załączyć:

  • 1) kopię pierwszej strony wniosku o przyznanie płatności na rok 2023 (złożonego w ARiMR);
  • 2) oraz kopię XI części tego wniosku – oświadczenie o zadeklarowanych powierzchniach 

BARDZO WAŻNE

Każdy kto będzie ubiegał się o wypłatę odszkodowania musi złożyć wniosek przez aplikację „szacowanie suszy” do 15 października, bez tego szacowanie komisji z Gminy nie będzie ważne.

Załączniki: