s_800_550_16777215_0_1_images_oplatazaodpadykomunalnesmall.png

Informacja dotycząca opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na okres od 01 kwietnia 2024r. do 30 marca 2025r.

W związku z zakończonym w dniu 30 marca 2024r. starym okresem obciążeniowym i rozpoczętym od dnia 01 kwietnia 2024r. nowym okresem obciążeniowym na podstawie którego naliczana jest opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na okres:

od  01 kwietnia 2024r. do 30 marca 2025r.,

przypominamy o konieczności złożenia do dnia  10 maja 2024r., deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka lub w Urzędzie Gminy Czarna Dąbrówka lub przesłaniu pocztą na adres Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka.

Wypełniając deklarację należy uwzględnić zużycie wody od 01 kwietnia 2023r. do 30 marca 2024r. podzielone przez  12 miesięcy .

[przykład: 120m3 (zużycie wody w danym okresie): 12 miesięcy = 10m3].

Obliczone zużycie wody jest podstawą do ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Czarna Dąbrówka (uwaga: wartość ta nie podlega porównaniu do „bieżącego” zużycia wody).

Stawka opłaty wynosi 12,00 zł, za m3 zużytej wody.

Kwota zwolnienia dla nieruchomości jednorodzinnej wyposażonej w kompostownik wynosi 0,10 zł, za m3 zużytej wody.

sposób wyliczenia opłaty:

  • - nieruchomość bez kompostownika: 10m3 x 12 zł = 120 zł;
  • - nieruchomość jednorodzinna wyposażona w kompostownik 10 m3 x 12 zł- (10m3 x 0,10 zł) = 119 zł .

Działając na podstawie art. 274a § 1, art. 280 i art. 262  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj.: Dz.U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.), Wójt Gminy Czarna Dąbrówka w przypadku niezłożenia deklaracji może nałożyć karę porządkową w kwocie do 3 700 zł.

UWAGA:

Ustalenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi spoczywa na właścicielu nieruchomości.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi płatna jest bez wezwania, w okresie miesięcznym, do ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty przelewem na rachunek bankowy: Zjednoczony Bank Spółdzielczy 95 9324 1018 0022 4510 2000 0040.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące gospodarki odpadami można uzyskać:

  • w Urzędzie Gminy Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5, pokój nr 9 (teł. 59 82 12 643) w poniedziałek w godz. 8.00-16.00 od wtorku do piątku w godzinach 7.00-15.00;
  • w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka, ul. Cicha 3 od poniedziałku do piątku w godz 7.00- 15.00 (tel. 59 82 14 020)

Należy również obserwować stronę internetową Gminy Czarna Dąbrówka www.czarnadabrowka.pl oraz bip.czarnadabrowka.pl (zakładka- Ochrona środowiska-gospodarka odpadami), gdzie na bieżąco publikowane są informacje dotyczące systemem gospodarowania odpadami na terenie Gminy Czarna Dąbrówka.

 Załącznik:

-