s_800_550_16777215_0_1_cache_klixok2watermark_aa854017b7b2f9e0d953094167081279.jpg

Proponowany porządek LII Sesji Rady Gminy Czarna Dąbrówka, która odbędzie się w dniu 20 listopada 2023 roku (poniedziałek) o godzinie 15.15 w sali narad Urzędu Gminy w Czarnej Dąbrówce.

Godzina 15.15

 1. Sprawy regulaminowe
 1. otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
 2. przyjęcie porządku obrad sesji
 3. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

2. Informacje przewodniczących komisji stałych Rady Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

 • określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2024 rok wg druku nr 580;
 • przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Czarna Dąbrówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”wg druku nr 581;
 • uchwalenia programu osłonowego Gminy Czarna Dąbrówka „Posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028 wg druku nr 582;
 • określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.wg druku nr 583;
 • podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.wg druku nr 584;
 • zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce wg druku nr 585;
 • pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg druku nr 586;
 • zmiany uchwały nr LI/561/2023 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 12 października 2023 r. w sprawie opłaty miejscowej wg druku nr 587;
 • zmian w budżecie gminy na 2023 rok wg druku nr 588;
 • wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarna Dąbrówka na lata 2023 — 2038 wg druku nr 589;

4. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady w okresie międzysesyjnym.

 1. przedstawienie informacji o złożonych interpelacjach;
 2. pozostałe informacje.

5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

6. Zapytania radnych, wolne wnioski.

7. Zapytania sołtysów i zaproszonych gości.

8. Odpowiedzi Wójta na zapytania i wolne wnioski.

9. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2023 pop40 ze Zm.) — pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy