s_800_550_16777215_0_1_cache_klixok2watermark_aa854017b7b2f9e0d953094167081279.jpg

Proponowany porządek LVII Sesji Rady Gminy Czarna Dąbrówka, która odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2024 roku (czwartek) o godzinie 14.00 w sali widowiskowej GCKiB.

Godzina 14.00

1. Sprawy regulaminowe

  • otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
  • przyjęcie porządku obrad sesji
  • przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

2. Informacje przewodniczących komisji stałych Rady Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

  • uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Czarna Dąbrówka na lata 2024 -2027 wg druku nr 630;
  • przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej na lata 2024 — 2028 w Gminie Czarna Dąbrówka wg druku nr 631;
  • przyjęcia „Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów z terenu gminy Czarna Dąbrówka” wg druku nr 632;
  • określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym uczniom pobierającym naukę na terenie Gminy Czarna Dąbrówka bez względu na miejsce zamieszkania, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w tych sprawach wg druku nr 633;

4. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady w okresie międzysesyjnym.

  • przedstawienie informacji o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych;
  • pozostałe informacje.

5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

6. Interpelacje, zapytania oraz wolne wnioski radnych.

7. Zapytania sołtysów i zaproszonych gości.

8. Odpowiedzi Wójta na zapytania i wolne wnioski.

9. Podsumowanie kadencji Rady Gminy Czarna Dąbrówka oraz Wójta Gminy Czarna Dąbrówka w latach 2018-2024.

10. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz U.2023 poz.40) —
pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach
organówgminy