7f0eacd816401c07900da949836fa5a2.jpg

Zarządzenie nr 81/2024 Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 06.06.2024 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Czarnej Dąbrówce.

Na podstawie art. 11 ust. 1 oraz art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 530 ze zm.) w związku z art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 609ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ogłasza się konkurs na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Sekretarza Gminy Czarna Dąbrówka.

§ 2. Ustala się treść „Ogłoszenia o konkursie na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Sekretarza Gminy Czarna Dąbrówka”, które stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Ogłoszenie konkursu nastąpi poprzez podanie informacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Czarnej Dąbrówce.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi ds. ewidencji ludności i kadr Urzędu Gminy w Czarnej Dąbrówce.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki: