4996b634ac9640f76d518e26cc664194.jpg

W Urzędzie Marszałkowskim 20.06.2018r. z udziałem marszałków województwa pomorskiego odbyło się uroczyste podpisanie umowy na sfinansowanie modernizacji oczyszczalni ścieków w Podkomorzycach na terenie aglomeracji Czarna Dąbrówka.

W skali województwa rozdzielono kwotę 87,9 mln zł.  dla 12 samorządów. W Powiecie Bytowskim jesteśmy jedynymi beneficjentami. Na uroczystości doceniono rzetelność sporządzonych wniosków. Nasz gminny w ocenie uzyskał 85 punktów na 100 możliwych w ocenie strategicznej I stopnia i wykonalności.

Efektem realizacji będzie wzrost przepustowości oczyszczalni z poziomu 290 do 600m³/dobę.

 

Dofinansowanie nastąpi z osi środowiska i działania gospodarki wodno-ściekowej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Rozbudowa i Modernizacja obejmować będzie elementy:
- przepompownia ścieków dowożonych
- stacja zlewna,
- dwa reaktory ,
- zbiornik ścieków oczyszczonych,
- budynek techniczno-socjalny,
- rurociągi technologiczne,
- place i drogi utwardzone,
- oświetlenie zewnętrzne

Od 5-6 lat poszukiwaliśmy sposobu i środków na dokonanie modernizacji. Istniejąca oczyszczalnia wybudowana została 20 lat temu. Obecna wydolność jest u kresu przerobu i technicznego stanu użytkowego. Wartość kosztowa przekracza nasze indywidualne możliwości budżetowe dlatego jedynym wyjściem na dokonanie remontu było uzyskanie środków pomocowych.
Diametralnie zmieni się możliwość technologiczna oczyszczalni pozostawiając jeszcze stopień rezerwy  przerobowej. Nowe elementy ogrodzenia, oświetlenia i utwardzone place zmienią całkowicie estetykę tego miejsca.

Rozpoczęcie zadania nastąpi w roku bieżącym a jego zakończenie przewiduję się na  rok 2019.
Oczyszczalnia zasilana ma być również instalacją fotowoltaiczną. Wniosek o środki na realizację został złożony  w innym działaniu projektowym. Elementami wchodzącymi w skład instalacji jest 128 paneli fotowoltaicznych z  uzbrojeniem i wolnostojącą konstrukcją. Zgodnie z kalkulacją roczny zysk z energii z instalacji oszacowano na 35 200 kWh.

W miejscu sąsiadującym z oczyszczalnią znajduję się Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  (PSZOK). Na jego modernizację również została wykonana dokumentacja budowlana i złożono wniosek o dofinansowanie. Rozstrzygnięcie konkursu powinno nastąpić w VI/VII b.r. , natomiast realizacja nastąpiłaby na przełomie bieżącego i przyszłego roku.