s_800_550_16777215_01_cache_klixok2watermark_446f131f62819a56eb9d702a87ac43c0.jpg

Zarządzenie Nr 63/2018 Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania statutu Sołectwu Osowskie

Na podstawie art.35 ust.l i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994) oraz Uchwały nr XIX/177/2012 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 29 października 2012 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami i innymi interesariuszami Gminy Czarna Dąbrówka,

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka zarządza, co następuje:

§1.

Z dniem 10 lipca 2018 r. podaje się do publicznej wiadomości treść projektu statutu Sołectwa Osowskie.

§2.

Wyżej wymieniony projekt poddaje się pod konsultacje społeczne, poprzez: publikacje na stronie internetowej bip.czamadabrowka.pl, oraz www.czamadabrowka.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Czarna Dąbrówka, oraz tablicy ogłoszeń w Sołectwie w okresie konsultacji, celem udostępnienia ich mieszkańcom.

§3.

Koniec konsultacji nastąpi z dniem 31 lipca 2018 r.

§4.

Formularz, na którym należy wnosić uwagi stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2.  Kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem konsultacji społecznych stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
3.  Treść obwieszczenia konsultacji społecznych stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
4. Wzór protokołu zawierającego zbiorcze wyniki konsultacji społecznych stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:
Zarządzenie nr 63.2018
Formularz zgłoszenia uwag
Statut Sołectwa Osowskie - projekt