Gmina Czarna Dąbrówka zrealizowała projekt pn. "Wykonanie pochylni oraz wymiana stolarki drzwiowej w budynku Szkoły Podstawowej w Czarnej Dąbrówce", w ramach projektu pn.

Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności Szkoły Podstawowej w Czarnej Dąbrówce dla osób niepełnosprawnych w obszarze dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej.

W ramach projektu w Szkole Podstawowej w Czarnej Dąbrówce został wybudowany podjazd dla osób niepełnosprawnych wraz z wymiana stolarki drzwiowej w strefie wejściowej. Szkoła została wyposażona w przenośną pętlę indukcyjną, 25 tabliczek informacyjnych w języku Braille, dostosowano stronę internetowa Szkoły dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz skorzystano w usług doradczych w zakresie dostępności komunikacyjno-informacyjnej.

Koszt całkowity projektu wyniósł 99 990 zł. Kwota dofinansowania wyniosła 75,99 % -  75 990,00 zł została sfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z dotacji celowej ze środków PFRON.

Jednocześnie ze środków własnych Gminy Czarna Dąbrówka został utwardzony plac apelowy przy Szkole Podstawowej w Czarnej Dąbrówce - koszt prac wyniósł 83 166,27 zł.