logo-drogi-18.png

Zakończone zostało zadanie pod nazwą „ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nożyno" w ramach operacji z zakresu wniosków o przyznanie pomocy dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego PROW na lata 2014-2020.  

W zakresie robót było wykonanie nawierzchni z kostki betonowej starobruk kolorowej na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm.

Koszty całkowite zadania wyniosły: 291 430,48 zł

Dofinansowanie na poziomie 63,63% kosztów kwalifikowalnych

Wykonawca inwestycji: Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe Dominik Brzeziński, Sznurki 115, Brodnica Górna.

 

Sporządziła:
Agnieszka Ciszewska