b81b7c39d173a2ff4eb00540a052b43b.jpg

22 czerwca 2019 roku podczas festynu wiejskiego w Rokitach odbyło się uroczyste otwarcie nowo wybudowanej świetlicy pn. „Centrum Aktywności Społecznej w Rokitach”. Wszystkich zaproszonych gości i mieszkańców powitała pani radna Beata Woźniak oraz prezes Stowarzyszenia „Rokitnik” Halina Krauze.

Po uroczystym powitaniu została przecięta wstęga do nowo oddanego obiektu, następnie ks. Proboszcz Mateusz Łącki dokonał poświęcenia budynku.

Na uroczystość zostali zaproszenie między innymi Starosta Leszek Waszkiewicz, Wójt Gminy Jan Klasa, ks. Mariusz Łącki, radny powiatowy Zbigniew Kosiński, przedstawiciele LGD Partnerstwo Dorzecze Słupi oraz radni i pracownicy urzędu gminy.

Podczas uroczystości zostały wręczone podziękowania dla osób, które przyczyniły się do powstania obiektu oraz odbyła się część artystyczna w wykonaniu miejscowych wokalistek.

Uczestnicy mogli degustować pyszne potrawy przygotowane przez Stowarzyszenie „Barwy Rokit” a na mieszkańców czekało wiele atrakcji, między innymi loteria fantowa, przejażdżki wodne, fotobutka oraz gry i zabawy dla dzieci.

Zakończeniem imprezy była zabawa taneczna do białego rana.

****************************************************************************************************

Zakończenie robót budowlanych świetlicy wiejskiej w Rokitach

Wykonawca  inwestycji "Budowa społecznego centrum aktywności jako budynku sali wiejskiej w miejscowości Rokity" zakończył  prace budowlane. Obecnie  będą trwały prace jakościowego odbioru.

Jest to I etap  budowy obiektu. Planowane są prace nad jego zwiększeniem tak by dostosować go do  znacznie większych potrzeb.

Elewacja obiektu znakomicie wpisuje się w sąsiedni budynek  remizy OSP którego elewacja została wykonana w ramach projektu termomodernizacji.

****************************************************************************************************

Budowa społecznego centrum aktywności jako budynku sali wiejskiej w miejscowości Rokity”

Stowarzyszenie „ROKITNIK” we współpracy z Referatem Programów Unijnych z Gminy Czarna Dąbrówka realizuje projekt pt.: „Budowa społecznego centrum aktywności jako budynku sali wiejskiej w miejscowości Rokity”

dofinansowany przez LGD Partnerstwo Dorzecze Słupi w ramach Poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Po przeprowadzeniu procedury wyłonienia Wykonawcy zadania, w trybie zasad konkurencyjności -Zapytanie ofertowe zostało opublikowane w Portalu ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - ogłoszenie nr 117/21/06/2018, ofertę złożyły 4 firmy. W postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez E&M MARCIN MALISZEWSKI, Nieczulice 17, 77-100 Bytów. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu i zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę brutto  387 450,00 zł.

 

Zadanie ma na celu wzmocnienie lokalnej społeczności poprzez budowę i rozwój kapitału społecznego, poprawę jakości życia i zachowanie dziedzictwa lokalnego.

Zaplanowana operacja jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców Rokit. We wrześniu 2017r. przeprowadzono uspołecznioną diagnozę potrzeb, z której jasno wynika, iż zaplanowana operacja bezpośrednio odnosi się do problemów wynikających z diagnozy. W ramach operacji utworzone zostanie także jedno miejsce pracy (do pracy w wybudowanej sali zostanie zatrudniony Animator kultury, który będzie kreował i organizował różnego rodzaju formy życia społecznego przy wykorzystaniu zasobów w postaci aktywnych mieszkańców i ich pomysłów oraz potrzeb przy współpracy z innym podmiotami, świetlicami działającymi na terenie gminy Czarna Dąbrówka).   

Poprzez realizację inwestycji powstanie ogólnodostępny obiekt publiczny pełniący funkcję społeczno – kulturalną w miejscowości Rokity. Założeniem operacji jest również wzmocnienie procesu samoorganizacji społeczności w zakresie zaspokajania wyrażanych potrzeb przez wspólnotę oraz określanie i osiąganie wyznaczanych celów rozwoju społeczno-kulturalnego. Utworzone w ramach projektu społeczne centrum aktywności będzie innowacyjne umożliwi organizowanie i kreowanie życia społecznego przyczyniając się tym samym do wykorzystania kapitału społecznego w postaci lokalnych leaderów, organizacji pozarządowych oraz osób chcących działać aktywnie. Wybudowanie takiego centrum stwarza szansę na podejmowanie przez społeczność lokalną własnych działań i inicjatyw związanych różnymi formami aktywności i integracji lokalnej, tym samym umożliwiając samo decyzyjność oraz odpowiedzialność za kierowanie rozwojem  poprawę jakości ich życia. Centrum będzie angażować do działania wszystkich  lokalnych mieszkańców. Operacja ma także charakter innowacyjny z uwagi na zaplanowany nowoczesny, elektrodowy system grzewczy nowo wybudowanego obiektu. Innowacyjność zastosowanego ogrzewania elektrodowego oparta jest na wydzieleniu ciepła przez przepływ prądu przez ośrodek ciekły połączony z ośrodkiem energii elektrycznej za pośrednictwem elektrod. Dodatkowa zaletą takiego kotła jest jego ekologiczność i bezpieczeństwo: brak zagrożenia wybuchem , kocioł nie wydziela spalin więc też nie ma możliwości zaczadzenia się, brak zagrożenia pożarem.

Zakres prac zgodnie z projektem budowlanym:

1

Roboty ziemne

2

Roboty budowlane stanu zerowego

3

Roboty budowlane konstrukcja nadziemna

4

Dach konstrukcja

5

Dach pokrycie

6

Stolarka okienna i drzwiowa

7

Ścianki działowe

8

Tynki wewnętrzne

9

Wewnętrzne gładzie gipsowe

10

Posadzka taras i podest wejściowy

11

Posadzka parteru

12

Sufity podwieszane

13

Licowanie ścian płytkami

14

Roboty malarskie

15

Elewacja ścian zewnętrznych

16

Instalacja c.o.

17

Instalacja wodno - kanalizacyjna

18

Przyłącze kanalizacji sanitarnej

19

Przyłącze wody

20

Instalacja elektryczna

Całość inwestycji: 387 450,00

Dofinansowanie w kwocie 260 000,00 zł

Wkład własny w ramach realizacji zadania publicznego z budżetu gminy