Zagospodarowanie terenu wraz z budową pomostu pływającego przy jeziorze Jasień

Rozpoczęły się prace zagospodarowania terenu wraz z budową pomostu pływającego przy jeziorze Jasień w miejscowości Łupawsko na potrzeby przystani kajakowej, która stanowić będzie bazę dla zakupionych w ramach tego projektu łodzi.

Wykonawca wyłoniony w procedurze przetargu nieograniczonego za kwotę 178 350,00 zł brutto.

Wykonawca: Spółdzielnia Usługowo- Handlowa w Rokitkach

W ramach realizacji zadania planuje się:

 • - budowę wiaty rekreacyjnej o konstrukcji drewnianej
 • - wykonanie ścieżek o nawierzchni żwirowej
 • - budowę pomostu pływającego o długości 12 m i szer. 1,8 m
 • - w ramach małej architektury zaplanowano stół i ławki z bali, grill z wędzarnią tablicę regulaminowa oraz postawienie znaku wodnego wraz z tablica informacyjną Pomorskie Szlaki Kajakowe

Projekt pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Rzeka Łupawa – Gmina Czarna Dąbrówka” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

**********************

DODATKOWE DOFINANSOWANIE

Miło nam poinformować, iż, otrzymaliśmy dodatkowe dofinansowanie w ramach realizowanego projektu dotyczące nowego dodatkowego zadania inwestycyjnego tj.: zagospodarowania terenu przy jeziorze Jasień w miejscowości Łupawsko na potrzeby przystani kajakowej, która stanowić będzie bazę dla zakupionych w ramach tego projektu łodzi. W dniu 28 stycznia 2022 r. podpisano stosowny aneks do umowy na podstawie, którego poziom kosztów przedstawia się teraz następująco:

 • Wartość ogółem – 464.541,91 zł
 • Wydatki kwalifikowalne – 463.005,14 zł
 • Dofinansowanie – 393.554,36 zł
 • Poziom dofinansowania 85% kosztów kwalifikowalnych

Projekt pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Rzeka Łupawa – Gmina Czarna Dąbrówka” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

**********************

FOTORELACJA

Prace budowlane w ramach projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Rzeka Łupawa – Gmina Czarna Dąbrówka” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 postępują zgodnie z przyjętym harmonogramem. Poniżej fotorelacja ze zrealizowanych prac.

Projekt pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Rzeka Łupawa – Gmina Czarna Dąbrówka” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

**********************

Podpisanie umów z wykonawcami

Udało zakończyć się procedurę przetargową wyboru wykonawcy prac budowlanych, inspektora nadzoru. W dniu 5 listopada 2020 r. podpisano umowę na pełnienie usług inspektora nadzoru realizowanej inwestycji z Biurem Obsługi Inwestycji Budowlanych z Nowej Wsi Lęborskiej, za kwotę 5522,70 zł brutto. Z kolei w dniu 12 listopada 2020 r. podpisano umowę na wykonanie prac budowlanych w trybie zaprojektuj – wybuduj ze Spółdzielnią Usługowo – Handlową z Rokitek, w ramach której koszt prac wyniesie 218.940,00 zł. Obecnie czekamy na podpisanie ostatniej umowy na zakup łodzi. W wyniku aktualizacji kosztów usług/prac nastąpiła zmiana montażu finansowego projektu:

Całkowita wartość projektu: 382046,06 zł

Koszty kwalifikowalne: 380509,29 zł

Dofinansowanie: 323432,89 zł

Planowany termin zakończenia inwestycji wrzesień 2021 roku.

Projekt pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Rzeka Łupawa – Gmina Czarna Dąbrówka” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

**********************

PROCEDURA PRZETARGOWA

Obecnie trwa procedura przetargowa wyboru wykonawcy prac budowlanych oraz inspektora nadzoru. Prace będą realizowane w trybie zaprojektuj – wybuduj. Ze względu na specyficzny zakres prac oraz położenie jest to bardzo skomplikowany do zrealizowania projekt, wymagający wykonawcy posiadającego odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie.

Planowane przedsięwzięcie znajduje się na terenach, objętych prawną ochroną przyrody. Przenoska w Kozinie znajduje się w miejscu, położonym w granicach obszaru Natura 2000 Dolina Łupawy PLH220036. Oznakowanie szlaku Łupawy objęte projektem znajduje się na jednym z dwóch obszarów: Natura 2000: Dolina Łupawy PLH220036 (odcinek rzeki na północ od drogi wojewódzkiej nr 211), Dolina Słupi PLB220002 (odcinek rzeki na południe od mostu nad Łupawą i miejscowości Zawiaty). Część oznakowania szlaku znajduje się także na terenie Park Krajobrazowego „Dolina Słupi” (oznakowanie nad jeziorem Jasień i na odcinku Łupawy na południe od mostu nad Łupawą w miejscowości Zawiaty).

Inwestycja jest realizowana jako jeden z projektów, mających na celu zagospodarowanie szlaku kajakowego Łupawy, w ramach RPS „Pomorskie Szlaki Kajakowe”. Przyczyni się do kształtowania spójnej, konkurencyjnej i atrakcyjnej oferty turystyki aktywnej (wodnej) w tej części regionu, opartej o szlak rzeki Łupawy i jez. Jasień.

Powstała infrastruktura zapewni (założony w analizie wyk. RPS PSK) poziom wygody i bezpieczeństwa użytkowników, umożliwiając poprawę jakości szlaku Łupawy w gm. Czarna Dąbrówka, jako elementu sieciowego produktu turystycznego o skali regionalnej - „Pomorskie Szlaki Kajakowe”. Poprawi to konkurencyjność lokalnej branży turystycznej, da też korzyści dla gospodarki i społeczeństwa regionu. Zwiększy się również atrakcyjność szlaku Łupawy dla mniej doświadczonych kajakarzy.

Inwestycja zaprojektowana została z uwzględnieniem harmonijnego wkomponowania się w otoczenie oraz ograniczeniem do minimum interwencji w środowisko i krajobraz. Jednocześnie zakłada zwiększenia atr. turystycznej miejsc o szczególnych walorach przyrodniczych (Parku Krajobrazowego Dolina Słupi, obszarów NATURA 2000 Dolina Słupi i Dolina Łupawy).

Projekt pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Rzeka Łupawa – Gmina Czarna Dąbrówka” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

**********************

ZAKUPIMY 3 ŁODZIE

W dniu 30 stycznia 2020 r. Zarząd Województwa Pomorskiego podjął decyzję o rozszerzeniu zakresu rzeczowego projektu o zadanie polegające na zakupie łodzi żaglowych na potrzeby edukacji dzieci i młodzieży. Gmina Czarna Dąbrówka będzie miała możliwość zakupu 3 sztuk łodzi na łączną kwotę 93.000,00 zł. Dofinasowanie pozostanie na takim samym poziomie tj. 85% kosztów kwalifikowanych i wynosić będzie 79.050,00 zł. Czekamy na podpisanie aneksu do umowy o dofinasowanie projektu. Zakupiony sprzęt będzie zlokalizowany w miejscowości Łupawsko w nowo budowanej marinie kajakowo - żeglarskiej.

6 lutego br. przedstawiciele 22 gmin i miast realizujących przedsięwzięcia z Pomorskich Szlaków Kajakowych oraz Pętla Żuławska i Zatoka Gdańska podpisali porozumienie dotyczące wspólnego przeprowadzenia zamówienia na zakup 92 łodzi żaglowych na potrzeby edukacji dzieci i młodzieży.

Projekt „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Rzeka Łupawa – Gmina Czarna Dąbrówka” otrzyma dofinansowanie w ramach ogłoszonego przez Zarząd Województwa Pomorskiego konkursu RPPM.08.04.00-IZ.00-22-002/18 dla Działania 8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego RPO WP 2014-2020.

Całkowita wartość projektu to 410.578,14 zł, wnioskowane dofinansowanie wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych projektu tj.: 348.991,41 zł.

Celem głównym projektu jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu pomorskiego poprzez zagospodarowanie szlaku Łupawy na terenie gminy Czarna Dąbrówka dla turystyki kajakowej.

W ramach zadania zaplanowano:

 • oznakowania łącznie 20 km szlaku kajakowego na terenie naszej gminy,
 • przenoskę przez przeszkodę (jaz) w miejscowości Kozin: pomost pływający wraz ze schodami terenowymi, ogrodzenie, schody metalowe, rynna do prowadzenia kajaków - pomost stały, wzmocnienie istniejącego muru oporowego,
 • kampanię promującą wspólny produkt turystyczny – „Pomorskie Szlaki Kajakowe”,
 • zakup 3 łodzi żaglowych na potrzeby edukacji dzieci i młodzieży, które będą stacjonować na jeziorze Jasień.

Wszystkie działania w ramach zadnia zostaną zrealizowane do końca 2021 roku.

Projekt pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Rzeka Łupawa – Gmina Czarna Dąbrówka” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

**********************

"POMORSKIE SZLAKI KAJAKOWE" INWESTUJĄ W ŁUPAWĘ

Miło nam poinformować, iż projekt złożony przez Gminę Czarna Dąbrówka pt.: „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Rzeka Łupawa – Gmina Czarna Dąbrówka” otrzyma dofinansowanie w ramach ogłoszonego przez Zarząd Województwa Pomorskiego konkursu RPPM.08.04.00-IZ.00-22-002/18 dla Działania 8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego RPO WP 2014-2020. Całkowita wartość projektu to 317.578,14 zł, wnioskowane dofinansowanie wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych projektu tj.: 269.941,41 zł.

Celem głównym projektu jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu pomorskiego poprzez zagospodarowanie szlaku Łupawy na terenie gminy Czarna Dąbrówka dla turystyki kajakowej. W ramach zadnia zaplanowano:

 • oznakowania łącznie 20 km szlaku kajakowego na terenie naszej gminy,
 • przenoskę przez przeszkodę (jaz) w miejscowości Kozin: pomost pływający wraz ze schodami terenowymi, ogrodzenie, schody metalowe, rynna do prowadzenia kajaków - pomost stały, wzmocnienie istniejącego muru oporowego,
 • kampanię promującą wspólny produkt turystyczny – „Pomorskie Szlaki Kajakowe”.

Zaplanowana wartość projektu:

 • Wartość ogółem - 317 578,14 zł
 • Dofinansowanie - 269 941,41 zł
 • Poziom dofinansowania - 85%

Projekt pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Rzeka Łupawa – Gmina Czarna Dąbrówka” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

-