Pomorskie Szlaki Kajakowe – Rzeka Łupawa – Gmina Czarna Dąbrówka

Projekt pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Rzeka Łupawa – Gmina Czarna Dąbrówka” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 08. Konwersja, Działania 08.04. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego.

Przedmiotem projektu jest wykonanie 1 przenoski na Łupawie (jaz w Kozinie, 85 km szlaku) oraz kompleksowe oznakowanie 20 km szlaku na terenie gminy.

W zakres inwestycji wchodzi:

  • wykonanie 1 pomostu pływającego na górnej wodzie przenoski wraz z urządzeniem i uporządkowaniem brzegu oraz schodami terenowymi
  • wykonanie 1 pomostu st. na dolnej wodzie przenoski
  • zagospodarowanie przenoski: wykonanie ciągów kom., ogrodzenia, schodów metalowych i rynny do prowadzenia kajaków, wzmocnienie istniejącego
  • muru oporowego i uporządkowanie terenu, kosz na śmieci
  • oznakowanie przenoski zgodnie z kartami zadań (2 znaki wodne, 1 tabl. inf.-prom.)
  • uporządkowanie terenu przenoski
  • oznakowanie szlaku kajakowego na terenie gm. Czarna Dąbrówka: 11 znaków wodnych w 9 lokalizacjach, zgodnie z kartami oznakowania
  • oznakowanie promocyjne UE - tablica inf. (na czas realizacji inwestycji) oraz pamiątkowa (po zakończeniu inwestycji).

Roboty budowlane w ramach projektu będą realizowane na podstawie PFU. Inwestycje, będą wykonane w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, a zakres obejmować będzie również sporządzenie dokumentacji technicznej. Dodatkowo zakłada się pokrycie kosztów nadzoru inwestorskiego.

Celem głównym projektu jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu pomorskiego poprzez zagospodarowanie szlaku Łupawy na terenie gminy Czarna Dąbrówka dla turystyki kajakowej, dzięki:

  • oznakowaniu łącznie 20 km szlaku kajakowego na terenie gminy,
  • budowie 1 przenoski przez przeszkodę (jaz) w miejscowości Kozin.

Rezultatem realizacji proj. będzie wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne (czyli szlaku Łupawy).

Projekt pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Rzeka Łupawa – Gmina Czarna Dąbrówka” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.