UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE PROJEKTU

W dniu 30 maja 2021 r. dokonano uroczystego przecięcia wstęgi zrealizowanej inwestycji. Budowa oczyszczalni była dla gminy ogromnym przedsięwzięciem i wyzwaniem. Realizacja nie byłaby możliwa bez otrzymanego  dofinansowania, zaangażowania  i ciężkiej pracy wielu osób. Dziś można powiedzieć, iż gmina osiągnęła znaczący sukces inwestycyjny, który przyniesie długofalowe korzyści dla naszych mieszkańców.

Przedsięwzięcie obejmowało modernizację z rozbudową istniejącej biologiczno – mechaniczno - chemicznej oczyszczalni ścieków w Podkomorzycach w technologii SDR. W ramach inwestycji wybudowano wszystkie istotne węzły technologiczne. W ciągu technologicznym oczyszczalni znalazły się następujące elementy:

 • stacja zlewna ścieków dowożonych (STZ),
 • przepompownia ścieków dowożonych (P-1),
 • zintegrowane urządzenie do mechanicznego oczyszczania ścieków tzw. sito-piaskownik,
 • zbiornik retencyjno-uśredniający (ZRIJ),
 • reaktory sekwencyjne (SBR),
 • zbiornik ścieków oczyszczonych (ZRŚO),
 • komory tlenowe stabilizacji osadu,
 • komora pomiarowa ilości Ścieków oczyszczonych i poboru prób (KP),
 • stacja odwadniania i higienizacji osadu (SOiHO),
 • składowisko osadu odwodnionego,
 • budynek socjalno — techniczny

W wyniku realizacji projektu aglomeracja kanalizacyjna spełnia wszystkie zobowiązania akcesyjne w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych określone dyrektywą 91/271/EWG.  Kolejnym efektem realizacji inwestycji jest wzrost przepustowości oczyszczalni z poziomu 290 do 600 m3/dobę oraz zapewnienie jakości ścieków oczyszczonych zgodnej z pozwoleniem wodno – prawnym.

Projekt pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Podkomorzycach” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 ***********

DODATKOWE DOFINANSOWANIE

Miło nam poinformować, iż otrzymaliśmy kolejne wspaniałe wieści z Urzędu Marszałkowskiego. Otrzymaliśmy informacje o przyznaniu dodatkowego dofinansowania do realizowanego projektu. W dniu 2 lutego 2021 r. podpisano stosowny aneks do umowy na podstawie, którego:

 • Wartość ogółem - 8 518 350,00 zł
 • Wydatki kwalifikowalne - 6 925 600,00 zł
 • Dofinansowanie – 4 092 197,80 + 322 872,20= 4 415 070,00 zł
 • Poziom dofinansowania wzrósł do 63,75% zł kosztów kwalifikowalnych

Kwota dofinansowania wzrosła o 322 872,20 PLN, jest to wspaniały prezent noworoczny, za który serdecznie dziękujemy.

Projekt pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Podkomorzycach” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

***********

DODATKOWE DOFINANSOWANIE

Miło nam poinformować, iż otrzymaliśmy wspaniałe wieści z Urzędu Marszałkowskiego. Otrzymaliśmy informacje o przyznaniu dodatkowego dofinansowania do realizowanego projektu. W dniu 3 grudnia 2020 r. podpisano stosowny aneks do umowy na podstawie, którego:

 • Wartość ogółem - 8 518 350,00 zł
 • Wydatki kwalifikowalne - 6 925 600,00 zł
 • Dofinansowanie - 3 532 649,01 + = 4092197,80 zł
 • Poziom dofinansowania 59,09% zł

Kwota dofinansowania wzrosła o 559548,79 PLN, jest to wspaniały prezent świąteczny, za który serdecznie dziękujemy.

Projekt pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Podkomorzycach” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

***********

FOTORELACJA

Prace budowlane w ramach projektu „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Podkomorzycach” postępują zgodnie z przyjętym harmonogramem. Poniżej fotorelacja ze zrealizowanych prac.

Projekt pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Podkomorzycach” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

***********

KOLEJNY KWARTAŁ ZA NAMI

Kontynuując pracę nad rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków w Podkomorzycach w okresie 13.03.2020 r. - 19.06.2020 r., zakończono kolejny etap prac przy realizacji zadania pn.: ”Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Podkomorzycach”:

 • ukończono zbiornik SBR nr 1,
 • trwały roboty wykończeniowe zbiornika SBR nr 2,
 • wykonano zbiornik retencyjny ścieków surowych,
 • została wykonana płyta fundamentowa pod stację zlewczą,
 • trwają prace wykończeniowe w budynku socjalno-technicznym,
 • poniesiono koszty dodatkowe w związku z obsługą geodezyjną,
 • rozpoczęto roboty elektryczne,
 • dostarczono kontener kompletnej stacji zlewczej ścieków dowożonych,
 • ukończono roboty ziemne i przystąpiono do robót montażowych komory pomiarowej osadu,
 • zakończono roboty instalacyjne rurociągu technologicznego,
 • wykonano roboty instalacyjne sieci wodociągowej na terenie oczyszczalni,
 • ukończono prace instalacyjne w komorze zasuw KZ-3 oraz komorze elektrozasuw, trwały prace montażowe w pozostałych komorach (KZ-1,KZ-2, komorze pomiarowej – KP oraz komorze pomiarowej osadu).

Koszt realizowanych zadań we wskazanym okresie wyniósł 2 557 206,00 zł.

Projekt pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Podkomorzycach” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

***********

KOLEJNY ETAP ZA NAMI

Zakończono kolejny etap prac przy realizacji zadania  pod nazwą „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Podkomorzycach” w Gminie Czarna Dąbrówka.

W okresie od 24.12.2019 r. do 12.03.2020 r. przystąpiono do kolejnych robót budowlanych związanych z:

 • kontynuacją prac związanych z reaktorem SBR nr 2 (ukończono płytę denną, ściany zbiornika, płytę stropową, wykonano również próbę szczelności),
 • wykonano wykop i odwodnienie oraz płytę denną do reaktora SBR nr 1 oraz przystąpiono do budowy ścian zbiornika,
 • rozpoczęto i ukończono roboty ziemne pod budynek socjalno-techniczny,
 • przystąpiono do wykopu i robót ziemnych pod instalację rurociągu technologicznego oraz układania rurociągów PCW

Łączny koszt wyżej wymienionych robót budowlanych wyniósł 1 042 794,00 zł.

W kontekście efektów przedmiotowej inwestycji należy wskazać, że realizowany projekt dotychczas przebiega bez uwag inwestora, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Projekt pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Podkomorzycach” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

***********

RUSZYŁA REALIZACJA INWESTYCJI

Ruszyła realizacja inwestycji pod nazwą „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Podkomorzycach” w Gminie Czarna Dąbrówka, zamówienie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.3 Gospodarka Wodno-Ściekowa  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt ma bezpośredni wpływ na środowisko naturalne w gminie Czarna Dąbrówka. Przyczynia się do poprawy jego stanu poprzez ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do wód i gleb. Zmodernizowana i rozbudowana oczyszczalnia ścieków, w wyniku działania której nastąpi zwiększenie przepustowości z 290 m3/d do 600m3/d, będzie w stanie obsłużyć około 5 000 mieszkańców gminy, czyli o 49,92% więcej niż obsługuje obecnie.

W okresie od 19.11.2019r. - 23.12.2019r. wykonano prace polegające na:

 • rozpoczęciu robót ziemnych (wykop i odwodnienie) pod reaktor SBR nr 2,
 • ukończono roboty ziemne i posadowiono kręgi pod instalacje komory zasuw KZ-2, KZ-3 oraz komory pomiarowej osadu.

Wykonano pracę  na łączną kwotę 164 205,00 zł.

Projekt pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Podkomorzycach” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

***********

PRACA WRE…

Prace budowlane w ramach projektu „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Podkomorzycach” postępują zgodnie z przyjętym harmonogramem. Poniżej fotorelacja ze zrealizowanych prac.

Projekt pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Podkomorzycach” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

***********

 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czarnej Dąbrówce

Utworzenie dla inwestycji proekologicznych tzw. ,,aglomeracji” do 2017 rok wykluczało naszą gminę z możliwości ubiegania się o pozyskiwanie środków unijnych na modernizację naszej oczyszczalni ścieków.

Zmodyfikowany, oczekujący kilka lat na swoją realizację projekt został złożony w Urzędzie Marszałkowskim uzyskując w 2018 r. pozytywną ocenę i decyzję o wsparciu finansowym zadania. Wniosek z góry miał ograniczenie kwotowe i na złożoną maksymalną kwotę kosztu  5.111.950,92 zł uzyskał dofinansowanie w kwocie 3.532.649,01 zł.

Po trwającej procedurze przeprowadzonego przetargu wyłoniony został wykonawca z którym w dniu 18 listopada podpisana została umowa na realizację zadania. Od momentu sporządzenia kosztorysu zadania upłynęło ok. 3,5 roku.

Dwukrotnie przeprowadzony przetarg ,,boleśnie” zweryfikował dzisiejszą finansowo-gospodarczą rzeczywistość. Firma ,,Hydro-Marko” Sp. z o. o. z Jarocina dała najtańszą ofertę opiewającą na kwotę 8.450.100,00 zł. Koszt całkowity inwestycji wraz z inspektorem nadzoru wyniesie 8.518.350,00 zł. Spowodowało to konieczność dokonania weryfikacji zamierzeń inwestycyjnych i polityki finansowej na zbliżające się dwa budżety.

Wartość projektu po przetargu:

 • Wartość ogółem - 8 518 350,00 zł
 • Wydatki kwalifikowalne - 6 925 600,00 zł
 • Dofinansowanie - 3 532 649,01 zł
 • Poziom dofinansowania - 51,01% zł

Projekt pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Podkomorzycach” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

************

NAJWIĘKSZA DOTACJA W HISTORII GMINY

podpisanie-umowy6.18.jpg

W Urzędzie Marszałkowskim 20.06.2018 r. z udziałem marszałków województwa pomorskiego odbyło się uroczyste podpisanie umowy na sfinansowanie modernizacji oczyszczalni ścieków w Podkomorzycach na terenie aglomeracji Czarna Dąbrówka.

W skali województwa rozdzielono kwotę 87.900.000,00 zł dla 12 samorządów. W Powiecie Bytowskim jesteśmy jedynymi beneficjentami. Na uroczystości doceniono rzetelność sporządzonych wniosków. Nasz gminny w ocenie uzyskał 85 punktów na 100 możliwych w ocenie strategicznej I stopnia i wykonalności.

Efektem realizacji będzie wzrost przepustowości oczyszczalni z poziomu 290 do 600m³/dobę.

Rozbudowa i modernizacja obejmować będzie elementy:

- stację zlewną ścieków dowożonych (STZ),

- przepompownię ścieków dowożonych (P-1),

- zintegrowane urządzenie do mechanicznego oczyszczania ścieków tzw. sito-piaskownik

- zbiornik retencyjno-uśredniający (ZRIJ)

- reaktory sekwencyjne (SBR),

- zbiornik ścieków oczyszczonych (ZRŚO),

- komory tlenowej stabilizacji osadu,

- komorę pomiarowa ilości Ścieków oczyszczonych i poboru prób (KP),

- stację odwadniania i higienizacji osadu (SOiHO),

- składowisko osadu odwodnionego,

- budynek socjalno — techniczny.

Od 5-6 lat poszukiwaliśmy sposobu i środków na dokonanie modernizacji. Istniejąca oczyszczalnia wybudowana została 20 lat temu. Obecna wydolność jest u kresu przerobu i technicznego stanu użytkowego. Wartość inwestycji przekracza nasze indywidualne możliwości budżetowe dlatego jedynym wyjściem na dokonanie remontu było uzyskanie środków pomocowych.

Diametralnie zmieni się możliwość technologiczna oczyszczalni pozostawiając jeszcze stopień rezerwy  przerobowej. Nowe elementy ogrodzenia, oświetlenia i utwardzone place zmienią całkowicie estetykę tego miejsca.

Planowane zakończenie prac kwiecień 2021 r.

Oczyszczalnia zasilana ma być również instalacją fotowoltaiczną. Wniosek o środki na realizację został złożony  w innym działaniu projektowym. Elementami wchodzącymi w skład instalacji jest 128 paneli fotowoltaicznych z  uzbrojeniem i wolnostojącą konstrukcją. Zgodnie z kalkulacją roczny zysk z energii z instalacji oszacowano na 35 200 kWh.

Projekt pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Podkomorzycach” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

loga-kajaki.png

-