Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Podkomorzycach

Projekt pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Podkomorzycach jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11. Środowisko, Działania 11.03. Gospodarka wodno - ściekowa.

Inwestycja zostanie przeprowadzona na terenie miejscowości Podkomorzyce, położonej w północno - zachodniej części gminy Czarna Dąbrówka. Oczyszczalnia ścieków usytuowana będzie tak jak obecnie na działce o numerze ewidencyjnym gruntu 7/9 – obręb Podkomorzyce.

Planowane przedsięwzięcie obejmuje modernizację z rozbudową istniejącej biologiczno – mechaniczno - chemicznej oczyszczalni ścieków w Podkomorzycach w technologii SDR.

W ramach inwestycji przewiduje się budowę wszystkich istotnych węzłów technologicznych, W tym części mechanicznej, biologicznej i przeróbki osadów ściekowych. W celu spełnienia powyższych założeń, w ciągu technologicznym oczyszczalni przewidziano następujące elementy:

 - stację zlewną ścieków dowożonych (STZ),

- przepompownię ścieków dowożonych (P-1),

- zintegrowane urządzenie do mechanicznego oczyszczania ścieków tzw. sito-piaskownik

- zbiornik retencyjno-uśredniający (ZRIJ)

- reaktory sekwencyjne (SBR),

- zbiornik ścieków oczyszczonych (ZRŚO),

- komory tlenowej stabilizacji osadu,

- komorę pomiarowa ilości Ścieków oczyszczonych i poboru prób (KP),

- stację odwadniania i higienizacji osadu (SOiHO),

- składowisko osadu odwodnionego,

- budynek socjalno — techniczny.

Produktem realizacji inwestycji będzie „Liczba przebudowanych oczyszczalni ścieków komunalnych” – w wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji zostanie przebudowana 1 oczyszczalnia ścieków w Podkomorzycach.

Głównym celem realizacji inwestycji jest spełnienie zobowiązań akcesyjnych w zakresie oczyszczania ścieków w aglomeracji Czarna Dąbrówka. W wyniku realizacji projektu aglomeracja kanalizacyjna będzie spełniać wszystkie zobowiązania akcesyjne w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych określone dyrektywą 91/271/EWG.  Efektem realizacji inwestycji będzie wzrost przepustowości oczyszczalni z poziomu 290 do 600 m3/dobę oraz zapewnienie jakości ścieków oczyszczonych zgodnej z pozwoleniem wodno - prawnym.

Projekt pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Podkomorzycach” jest współfinansowany przez

 Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

loga-kajaki.png