Projekt pn. „Kompleksowa wymiana źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Bytowskiego” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.4 Redukcja emisji.

 Przedmiotem realizacji projektu jest kompleksowa wymiana źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Bytowskiego poprzez zakup i montaż 23 szt. kotłów na biomasę oraz 1 na paliwo gazowe. Inwestycje objęte przedmiotowym projektem realizowane będą na terenie powiatu bytowskiego w obrębie 8 gmin: 7 partnerów projektu: Bytów, Czarna Dąbrówka, Kołczygłowy, Lipnica, Parchowo, Studzienice (LIDER PROJEKTU), Tuchomie oraz na terenie gminy Miastko (zadanie realizowane przez partnera projektu – Powiat Bytowski).

Całkowita planowana wartość projektu to kwota 1 492 287,00 PLN, z czego dofinansowanie wynosi  1 267 089,44 PLN.

Głównym celem realizacji projektu jest poprawa sprawności funkcjonowania źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej położonych na terenie powiatu bytowskiego. Do realizacji celu głównego przyczyni się realizacja celów bezpośrednich, do których zaliczono:

- Poprawę efektywności systemów wytwarzania energii cieplnej – cel ten wychodzi naprzeciw obecnie zidentyfikowanym problemom dotyczącym niskiej lub bardzo niskiej jakości infrastruktury budynków użyteczności publicznej na terenie gmin w odniesieniu do jakości źródeł ciepła.

- Ograniczenie emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do atmosfery – w ramach inwestycji przewidziano wymianę źródeł ciepła, wyeliminowanie obecnie powszechnie stosowanego węgla kamiennego jako źródła ciepła i zastąpienie go paliwami ekologicznymi.

- Poprawę jakości życia mieszkańców – poprawa jakości życia przełoży się na spadek zachorowalności na terenie realizacji inwestycji widoczny w postaci oszczędności kosztów leczenia.

- Ochronę posiadanych walorów środowiska naturalnego – inwestycja zakłada także pozytywny wpływ projektu na ograniczenie negatywnego wpływu zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z niskiej emisji na posiadane walory środowiska naturalnego a w konsekwencji ich zachowanie i ochronę.

Na bazie wyznaczonych celów projektu należy wskazać, że rezultatem czyli korzyścią, jakie wynikną bezpośrednio po zakończeniu projektu, w związku ze zrealizowanymi działaniami, będzie przede wszystkim osiągnięcie wskaźnika roczny spadek emisji gazów cieplarnianych - 810,83 tony równoważnika CO2.

Projekt pn. „Kompleksowa wymiana źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Bytowskiego” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

loga-kajaki.png