DZIAŁALNOŚĆ PSZOK

W wyniku zakończonych prac w ramach realizacji projektu pn.: „Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Podkomorzyce, na terenie działek o nr ewidencyjnych 7/9 i 7/10, obręb geodezyjny Podkomorzyce, Gmina Czarna Dąbrówka”, informujemy, że od dnia 21 maja 2021 roku funkcjonuje zmodernizowany Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdujący się w Podkomorzycach, przy oczyszczalni ścieków, czynny:

 • we wtorki w godzinach od 12:00 do 17:00,
 • w soboty w godzinach od 10:00 do 14:00,

z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.

W pozostałe dni (poniedziałki, środy, piątki i niedziele), PSZOK będzie zamknięty.

Jednocześnie przypominamy, że na terenie PSZOK obowiązuje również zakrywanie ust i nosa.

Jeśli jesteś mieszkańcem Gminy Czarna Dąbrówka i ponosisz opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, możesz bezpłatnie dostarczyć do PSZOK niżej wymienione odpady komunalne, czyli odpady powstające w gospodarstwach domowych:

 1. papier,
 2. metale,
 3. tworzywa sztuczne,
 4. szkło,
 5. odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
 6. bioodpady,
 7. odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych (farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice)
 8. przeterminowane leki i chemikalia,
 9. odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
 10. zużyte baterie i akumulatory,
 11. zużyty sprzętu elektryczny i elektroniczny,
 12. meble i innych odpady wielkogabarytowe,
 13. zużyte opony,
 14. odpady budowlane i rozbiórkowe,
 15. odpady tekstyliów i odzieży.

* Opony przyjmowane do PSZOK mogą pochodzić wyłącznie z rowerów, wózków, motorowerów i motocykli oraz samochodów. Z zastrzeżeniem, że opony samochodowe będą przyjmowane w ilości 4 sztuk z jednego gospodarstwa domowego w ciągu roku.

* Odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące od mieszkańców nieruchomości zamieszkałych w ilości do 3 m³ z jednego gospodarstwa domowego w ciągu roku.

Transport odpadów do PSZOK prowadzony jest we własnym zakresie i na własny koszt.

Osoby, które dostarczają odpady komunalne do PSZOK zobowiązane są je umieszczać w poszczególnych kontenerach (zgodnie z przeznaczeniem), wskazanych przez prowadzącego PSZOK.

PSZOK nie przyjmuje odpadów:

 • pochodzących i wytworzonych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
 • powstających w związku z prowadzeniem działalności rolniczej (np. środków ochrony roślin, sznurków, folii po kiszonkach i nawozach, worków po nawozach opon ciągnikowych, od przyczep i innych maszyn rolniczych, przepracowane oleje silnikowe, resztki roślin z upraw i inne odpady pochodzące z działalności rolniczej,

Odpady te powinny zostać na własny koszt przekazane podmiotom uprawnionym do ich zagospodarowania.

 Załączniki:

Projekt pn. „Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Podkomorzyce, na terenie działek o nr ewidencyjnych 7/9 i 7/10, obręb geodezyjny Podkomorzyce, Gmina Czarna Dąbrówka” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

***********************

Dostawa sprzętu

W dniu 30 marca 2021 r. firma CEMAROL Sp. z o. o. z Kobylnicy dostarczyła sprzęt zakupiony w ramach realizacji zadania publicznego pn.: „Zakup i dostawa doposażenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Podkomorzyce”.

Dostawa sprzętu obejmowała:

 1. Ciągnik
 2. Ładowacz czołowy
 3. Pług odśnieżny
 4. Przyczepa jednoosiowa
 5. Rębak gałęzi (rozdrabniacz do drewna)

Dostarczony sprzęt był zgodny z przedmiotem zamówienia określonym w umowie w związku z tym został przyjęty protokołem odbioru bez uwag.

Projekt pn. „Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Podkomorzyce, na terenie działek o nr ewidencyjnych 7/9 i 7/10, obręb geodezyjny Podkomorzyce, Gmina Czarna Dąbrówka” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

***********************

Odbiór prac budowlanych

W dniu 15 marca 2021 r. Spółdzielnia Usługowo - Handlowa z Rokitek zakończyła prace budowlane w ramach realizacji zadania publicznego pn.: „Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Podkomorzyce”.

Realizacja przedmiotowego zadnia obejmowała m.in.:

 1. wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na rozbudowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz dokumentację powykonawczą,
 2. roboty ziemne,
 3. utwardzenie nowej nawierzchni z odwodnieniem powierzchniowym placu manewrowego, rampy i drogi dojazdowej,
 4. wykonanie wiaty magazynowej z podziałem na boksy do przechowywania urządzeń wrażliwych na warunki atmosferyczne oraz odpadów selektywnie zebranych,
 5. wykonanie kontenerowego budynku socjalnego,
 6. ogrodzenie obiektu wraz z furtką i bramą wjazdową,
 7. instalację wody, elektryczną i oświetleniową,
 8. przyłącza wodociągowe i kanalizacji – sanitarnej,
 9. zakup, dostawę i montaż specjalistycznych kontenerów i pojemników do zbiórki i magazynowania odpadów.

Wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z przedmiotem zamówienia określonym w umowie w związku z tym dokonano odbioru zamówienia bez uwag.

Projekt pn. „Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Podkomorzyce, na terenie działek o nr ewidencyjnych 7/9 i 7/10, obręb geodezyjny Podkomorzyce, Gmina Czarna Dąbrówka” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

***********************

FOTORELACJA

Prace budowlane w ramach projektu „Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Podkomorzyce, na terenie działek o nr ewidencyjnych 7/9 i 7/10, obręb geodezyjny Podkomorzyce, Gmina Czarna Dąbrówka” postępują zgodnie z przyjętym harmonogramem. Poniżej fotorelacja ze zrealizowanych prac.

Projekt pn. „Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Podkomorzyce, na terenie działek o nr ewidencyjnych 7/9 i 7/10, obręb geodezyjny Podkomorzyce, Gmina Czarna Dąbrówka” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

***********************

DODATKOWE DOFINANSOWANIE

Miło nam poinformować, iż, otrzymaliśmy wspaniałe wieści z Urzędu Marszałkowskiego o przyznaniu dodatkowego dofinansowania dla realizowanego projektu. W dniu 4 luty 2021 r. podpisano stosowny aneks do umowy na podstawie, którego:

 • Wartość ogółem – 918.666,75 zł
 • Wydatki kwalifikowalne – 917.392,47 zł
 • Dofinansowanie - 779.783,59 zł
 • Poziom dofinansowania 85% kosztów kwalifikowalnych

Kwota dofinansowania wzrosła o 133.826,49 PLN, serdecznie dziękujemy za pozytywną odpowiedź na nasz wniosek.

Projekt pn. „Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Podkomorzyce, na terenie działek o nr ewidencyjnych 7/9 i 7/10, obręb geodezyjny Podkomorzyce, Gmina Czarna Dąbrówka” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

***********************

REALIZACJA INSTRUMENTU ELASTYCZNOŚCI

W ramach realizacji projektu pn.: „Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Podkomorzyce, na terenie działek o nr ewidencyjnych 7/9 i 7/10, obręb geodezyjny Podkomorzyce, Gmina Czarna Dąbrówka” w okresie sierpień – grudzień 2020 roku przeprowadzono szereg bez kosztowych działań aktywizujących lokalną społeczność w ramach cross-financing:

 • opracowanie i wydruk materiałów informacyjnych dotyczących selektywnego zbierania odpadów komunalnych i efektywnej gospodarki odpadami,
 • prezentacje oraz kolportaż materiałów informacyjnych na spotkaniach sołeckich wśród mieszkańców Gminy Czarna Dąbrówka, uczestniczących w zebraniach, dotyczące zapobiegania powstawania odpadów, właściwego postępowania z odpadami oraz odzysku i recyklingu podczas zebrań wiejskich poświęconych realizacji i planowaniu zadań finansowanych z Funduszu Sołeckiego na 2021 rok.

Na 2021 rok zaplanowano:

 • organizację lekcji pokazowych dla dzieci w szkołach z prezentacją multimedialną dotyczących gospodarki odpadami,
 • wyjazd edukacyjny dla dzieci i młodzieży z terenu gminy do RIPOK w Chlewnicy wraz z omówieniem działalności Zakładu,
 • opracowanie i wydruk drukowanych materiałów informacyjnych dotyczącej funkcji powstałego PSZOK,
 • zwiedzanie i prezentacja powstałego PSZOK dla mieszkańców poszczególnych sołectw, rad sołeckich i radnych Rady Gminy.

Projekt pn. „Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Podkomorzyce, na terenie działek o nr ewidencyjnych 7/9 i 7/10, obręb geodezyjny Podkomorzyce, Gmina Czarna Dąbrówka” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Załącznik:

ulotkaz_logami_001.png

***********************

Podpisanie umowy z dostawcą

Po kilkukrotnym unieważnianiu postępowania z uwagi na zbyt wysoką wartość ofert został rozstrzygnięty przetarg na zakup i dostawę doposażenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Podkomorzyce.

W dniu 1 grudnia 2020 r. podpisana została umowa z wykonawcą dostaw CEMAROL Sp. z o. o. z Kobylnicy, który złożył najkorzystniejszą ofertę: cena 225.489,75 zł brutto, gwarancja 36 miesięcy, ładowność ładowacza czołowego 1000 kg.

Zakup i dostawa doposażenia obejmuje:

 1. Ciągnik
 2. Ładowacz czołowy
 3. Pług odśnieżny
 4. Przyczepa jednoosiowa
 5. Rozdrabniacz do drewna - rębak

Dostawy realizowane są ze wsparciem w wysokości 85% z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

Wymagany termin zakończenia dostaw 31 marzec 2021 rok.

Projekt pn. „Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Podkomorzyce, na terenie działek o nr ewidencyjnych 7/9 i 7/10, obręb geodezyjny Podkomorzyce, Gmina Czarna Dąbrówka” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

***********************

Podpisanie umowy z wykonawcą prac budowlanych

Rozstrzygnięty został przetarg na wykonanie zadania pn. "Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Podkomorzyce, na terenie działek o nr ewidencyjnych 7/9 i 7/10, obręb geodezyjny Podkomorzyce, Gmina Czarna Dąbrówka " /PSZOK/. Zadanie będzie realizowane ze wsparciem w wysokości 85% ze środków Unijnych (RPO WP na lata 2014-2020).

W dniu 06.07.2020 r. podpisana została umowa z wykonawcą robót firmą: Spółdzielnia Usługowo - Handlowa w Rokitkach, która zaoferowała wykonanie prac za kwotę 672.810,00 zł.

W ramach I etapu planuje się utwardzenie z odwodnieniem powierzchniowym placu manewrowego, wykonanie rampy i drogi dojazdowej, budowę wiaty magazynowej, budynku socjalnego, budowę nowego ogrodzenia oraz zakup, dostawa i montaż specjalistycznych kontenerów, pojemników do zbiórki i magazynowania odpadów, wagi najazdowej.

Zaplanowany termin zakończenia prac marzec 2021 rok.

W ramach II etapu planuje się zakup ciągnika i przyczepy jednoosiowej oraz ładowacza czołowego, pługu odśnieżającego, rębaka do gałęzi i drzewa. Obecnie trwa procedura przetargowa wyboru wykonawcy dostawy.

Projekt pn. „Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Podkomorzyce, na terenie działek o nr ewidencyjnych 7/9 i 7/10, obręb geodezyjny Podkomorzyce, Gmina Czarna Dąbrówka” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

***********************

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu

Dnia 24 lipca 2019 r. wspólnie z 14 samorządami podpisaliśmy umowę w obecności Marszałka Pana Mieczysława Struk i Przewodniczącego Sejmiku p. Jana Kleinszmidt na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Czarnej Dąbrówce w ramach projektu „Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Podkomorzyce, na terenie działek o nr ewidencyjnych 7/9 i 7/10, obręb geodezyjny Podkomorzyce, Gmina Czarna Dąbrówka”.

Planowana wartość projektu 783 565,98 PLN, z czego dofinansowanie wyniesie  666 031,08 PLN.

Projekt pn. „Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Podkomorzyce, na terenie działek o nr ewidencyjnych 7/9 i 7/10, obręb geodezyjny Podkomorzyce, Gmina Czarna Dąbrówka” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

***********************

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Projekt pn. „Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Podkomorzyce, na terenie działek o nr ewidencyjnych 7/9 i 7/10, obręb geodezyjny Podkomorzyce, Gmina Czarna Dąbrówka” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11. Środowisko, Działania 11.2. Gospodarka odpadami.

Przedmiotem projektu jest rozwiązanie problemu gospodarki odpadami na terenie gminy, które obejmie dwie grupy zadań:

 1. Rozbudowa i wyposażenie PSZOK na terenie gminy - przedmiotem projektu jest rozbudowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) realizowane w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Zakres prac inwestycyjnych obejmie przede wszystkim:
 1. usunięcie istniejących elementów zagospodarowania terenu,
 2. roboty ziemne związane ze zdjęciem ziemi organicznej (humusu) i ukształtowaniem terenu,
 3. utwardzenie nowej nawierzchni utwardzonej z odwodnieniem powierzchniowym placu manewrowego, rampy i drogi dojazdowej,
 4. budowa nowej zadaszonej wiaty magazynowej z podziałem na boksy do przechowywania urządzeń wrażliwych na warunki atmosferyczne oraz odpadów
 5. selektywnie zebranych,
 6. budowa kontenerowego budynku socjalnego,
 7. budowa nowego ogrodzenie obiektu wraz z furtką i bramą wjazdową,
 8. instalacja wody,
 9. instalacja elektryczna i oświetleniowa,
 10. wykonanie przyłączy: wodociągowego i kanalizacji – sanitarnej wg warunków GZK, instalacji WLZ z istniejącego przyłącza energii elektrycznej oraz
 11. odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo do gruntu działki nr 7/9,
 12. zakres prac projektowych: kompletna dokumentacja projekt budowlany i wykonawczy oraz dokumentacja powykonawcza,
 13. zakup, dostawa i montaż specjalistycznych kontenerów i pojemników do zbiórki i magazynowania odpadów,
 14. zakup i dostawa doposażenia PSZOK obejmującego ciągnik komunalny wraz z osprzętem:
  1. ładowacz czołowy,
  2. pług odśnieżny,
  3. przyczepa jednoosiowa,
  4. rozdrabniacz do drewna - rębak.
 1. W ramach przeprowadzenia działań aktywizujących lokalną społeczność w ramach cross-financing przewidziano:
 1. wyjazd edukacyjny dla dzieci i młodzieży z terenu gminy do RIPOK w Chlewnicy wraz z omówieniem działalności Zakładu,
 2. opracowanie i wydruk drukowanych materiałów informacyjnych dotyczących selektywnego zbierania odpadów komunalnych i efektywnej gospodarki odpadami,
 3. opracowanie i wydruk drukowanych materiałów informacyjnych dotyczącej funkcji powstałego PSZOK,
 4. organizacja lekcji pokazowych dla dzieci w szkołach z prezentacją multimedialną dotyczących gospodarki odpadami,
 5. zwiedzanie i prezentacja powstałego PSZOK dla mieszkańców poszczególnych sołectw, rad sołeckich i radnych Rady Gminy,
 6. prezentacje na spotkaniach sołeckich z mieszkańcami, dotyczące zapobiegania powstawania odpadów, właściwego postępowania z odpadami oraz odzysku i recyklingu.

Inwestycja zostanie zrealizowana na terenie gminy Czarna Dąbrówka na działkach nr 7/9 i 7/10 w miejscowości Podkomorzyce.

Głównym celem realizacji projektu jest ochrona środowiska naturalnego poprzez stworzenie warunków do składowania i zagospodarowania odpadów selektywnych oraz edukację mieszkańców.

W konsekwencji realizacja projektu wpłynie na zmniejszenie masy odpadów komunalnych przekazywanych do składowania oraz spełnienie krajowych i unijnych celów w zakresie gospodarki odpadami związanych z osiągnięciem wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż składowanie oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania.

Ponadto realizacja zaplanowanej inwestycji wpłynie na upowszechnienie efektywnych rozwiązań technologicznych w zakresie gospodarki odpadami, maksymalizację redukcji negatywnych oddziaływań środowiskowych, w szczególności ograniczenia masy składowanych odpadów komunalnych oraz poprawę efektywności wykorzystania zasobów oraz będzie sprzyjać tworzeniu warunków dla wysokiej aktywności mieszkańców, w tym kształtowaniu i umacnianiu pożądanych postaw proekologicznych poprzez zastosowanie komponentów edukacji ekologicznej w dziedzinie gospodarki odpadami.

Projekt pn. „Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Podkomorzyce, na terenie działek o nr ewidencyjnych 7/9 i 7/10, obręb geodezyjny Podkomorzyce, Gmina Czarna Dąbrówka” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

loga-kajaki.png

-