Projekt pn. „Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Podkomorzyce, na terenie działek o nr ewidencyjnych 7/9 i 7/10, obręb geodezyjny Podkomorzyce, Gmina Czarna Dąbrówka” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11. Środowisko, Działania 11.2. Gospodarka odpadami.

Przedmiotem projektu jest rozwiązanie problemu gospodarki odpadami na terenie gminy, które obejmie dwie grupy zadań:

 1. rozbudowę i wyposażenie istniejącego PSZOK w Podkomorzycach,
 2. przeprowadzenie działań aktywizujących lokalną społeczność w ramach cross-financing

Planowana wartość projektu 783 565,98 PLN, z czego dofinansowanie wyniesie  666 031,08 PLN.

Głównym celem realizacji projektu jest ochrona środowiska naturalnego poprzez stworzenie warunków do składowania i zagospodarowania odpadów selektywnych oraz edukację mieszkańców.

Do realizacji celu głównego przyczyni się realizacja celów bezpośrednich, do których zaliczono:

 • poprawę efektywności zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Gminy Czarna Dąbrówka,
 • wzrost świadomości mieszkańców w zakresie zarówno możliwości ponownego wykorzystania surowców, jak również konieczności odpowiedniej
 • utylizacji odpadów niebezpiecznych,
 • spełnienie przez gminę wymagań prawa krajowego i UE związanego z koniecznością posiadania PSZOK, wymaganych poziomów recyklingu,
 • przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz hierarchii sposobów postępowania z odpadami.

Na podstawie wyznaczonych powyżej celów realizacji projektu należy wskazać, że oddziaływaniem, czyli długofalową konsekwencją zrealizowanego projektu, wykraczającą poza natychmiastowe efekty dla beneficjentów końcowych będzie przede wszystkim:

 • ograniczenie zanieczyszczeń trafiających do środowiska naturalnego, w tym na obszary chronione na terenie gminy,
 • wyższy standard życia mieszkańców regionu,
 • mniejsze zużycie surowców pierwotnych,
 • poprawa atrakcyjności turystycznej gminy,
 • rozwój gospodarczy gminy, w tym obniżenie poziomu bezrobocia.

Projekt pn. „Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Podkomorzyce, na terenie działek o nr ewidencyjnych 7/9 i 7/10, obręb geodezyjny Podkomorzyce, Gmina Czarna Dąbrówka” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

loga-kajaki.png