Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Czarna Dąbrówka”

 

Gmina Czarna Dąbrówka w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Siła Dębu złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pt.: „Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Czarna Dąbrówka” w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.06.02.02-IZ.00-22-001/20, ogłoszonego w ramach w ramach Poddziałania 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych. Projekt został bardzo dobrze oceniony przez komisję konkursową i zgodnie z wnioskiem otrzyma dofinansowanie w wysokości 1.857.474,28 zł, całkowita wartość projektu wynosi 1.955.236,08 zł.

Projekt ukierunkowany jest na zwiększenie dostępu do zdeinstytucjonalizowanych, spersonalizowanych i zintegrowanych usług społecznych, świadczonych w lokalnej społeczności, skierowanych do osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w szczególności do rodzin, seniorów, osób z niepełnosprawnościami i z chorobami przewlekłymi oraz ich opiekunów w oparciu o diagnozę sytuacji problemowej.

Głównym celem zadania  jest wzrost liczby miejsc świadczenia usług społecznych o 81, w tym w Klubie Seniora z oddziałami - 70 miejsc, wsparcie dla rodzin - 2 miejsca (poradnictwo, terapeuta), usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania - 4 miejsca (4 opiekunki środowiskowe), usługi asystenckie - 1 miejsce (asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - AOON), usługi opiekuńcze niestacjonarne - 3 miejsca (poradnictwo, grupa wsparcia, coach), specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania - 1 miejsce (rehabilitant).

Wsparciem w projekcie zostanie objętych 214 osób. Projekt będzie realizowany do listopada 2022 r.

Projekt podzielono na zadania:

  1. Utworzenie Klubu Seniora w Jasieniu z oddziałami w Czarnej Dąbrówce i Nożynie
  2. Bieżące funkcjonowanie Klubu Seniora w Jasieniu dla 25 os
  3. Bieżące funkcjonowanie Oddziału Klubu Seniora w Czarnej Dąbrówce dla 25 os. oraz oddziału Klubu Seniora w Nożynie dla 20 os.
  4. Utworzenie i funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjno-wspomagającego
  5. Działania animacyjne dla wszystkich uczestników Klubu Seniora z oddziałami
  6. Rozwój usług społecznych w zakresie wsparcia rodziny dla dzieci i rodziców/opiekunów faktycznych
  7. Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla 16 osób
  8. Specjalistyczne usług asystenckie dla 15 osób
  9. Usługi opiekuńcze dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów faktycznych
  10. Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla 25 osób

 

 

Projekt „Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Czarna Dąbrówka”

współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

-