logo-drogi-18.png

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”

pn.: „Przebudowa drogi w miejscowości Nożyno”

mająca na celu poprawę warunków technicznych i eksploatacyjnych dróg na terenie gminy Czarna Dąbrówka poprzez przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Nożyno zapewniającej poprawę dojazdu do drogi wojewódzkiej nr 212

Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich

rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 **********************

ZAKOŃCZENIE PRZEBUDOWY DROGI W MIEJSCOWOŚCI NOŻYNO

Zakończone zostało zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nożyno” do umowy o przyznaniu pomocy nr 00117-65151-UM1100278/20 z dnia 23.12.2020r. w ramach operacji typu ”Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji była poprawa warunków technicznych i eksploatacyjnych dróg na terenie gminy Czarna Dąbrówka poprzez przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Nożyno zapewniającej poprawę dojazdu do drogi wojewódzkiej nr 212.

Koszty całkowite zadania wyniosły: 393 353,98 zł

Dofinansowanie 217 927,00 zł

Wykonawcą była Firma Usługowo-Budowlana Witold Cygert, Wygoda Sierakowicka