logo-drogi-18.png

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa”

 pn.:  „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz sieci wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie miejscowości Jasień”

mająca na celu poprawę gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Jasień, gmina Czarna Dąbrówka poprzez budowę sieci sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz sieci wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą.

Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich

rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

*******************************************

Zakończyła się realizacja operacji pt.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz sieci wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie miejscowości Jasień” do umowy o przyznaniu pomocy Nr 00027-65150-UM1100082/19 z dnia 21 lipca 2020 r. w ramach operacji typu ”Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020.

  • KOSZTY CAŁKOWITE: 1 342 398,19 ZŁ
  • KOSZTY KWALIFIKOWALNE: 1 077 068,30 ZŁ
  • DOFINANOWANIE: 685 338,00 ZŁ
  • Wykonawca: PHU Damian Mański z Lęborka

Fotorelacja z realizacji zadania poniżej: