s_800_550_16777215_0_1_cache_klixok2watermark_e3472c3e223e2f11bfa9ccccff91b203.jpg

Zagospodarowanie terenu w ramach realizacji projektu: „Zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Zdrowia na szlaku pieszo – rowerowym w miejscowości Czarna Dąbrówka”, dofinansowane w ramach poddziałania 19.2

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW na lata 2014-2020.

Celem operacji jest poprawa jakości życia lokalnej społeczności i utrzymanie atrakcyjności obszaru Partnerstwa Dorzecze Słupi poprzez: zagospodarowanie terenu w miejscowości Czarna Dąbrówka w małą infrastrukturę rekreacyjną.

Poprzez Stowarzyszenie Loko-motywa działające przy gminie Czarna Dąbrówka, zostało zrealizowane zadanie inwestycyjne dotyczące zagospodarowania terenu przy Ośrodku Zdrowia w Czarnej Dąbrówce.

Przedmiotem projektu było zagospodarowanie terenu przy Ośrodku zdrowia na szlaku pieszo-rowerowym w Czarnej Dąbrówce wraz z budową bezpiecznego zjazdu z drogi wojewódzkiej. Przedsięwzięcie jest adresowane nie tylko do mieszkańców sołectwa Czarna Dąbrówka ale i dla wszystkich odwiedzających to miejsce, które znajduje się przy ruchliwej wojewódzkiej drodze Czarna Dąbrówka- Lębork- Bytów- Słupsk wzdłuż ciągu pieszo- jezdnego.

Wykonane zostały następujące działania:

Elementy zagospodarowania:

Część wykonanych placów utwardzonych zaprojektowano i wykonano w miejscu istniejących ciągów komunikacyjnych oraz istniejącego parkingu przed i za budynkiem.

Place utwardzone z miejscami postojowymi:

W ramach inwestycji został utwardzony plac z wydzielonymi 10 miejscami postojowymi dla samochodów osobowych, w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych. Nawierzchnię miejsc postojowych zaprojektowano z płyt betonowych ażurowych oraz nawierzchnię pozostałej części placu utwardzonego wykonano z kostki betonowej szarej, wokół placu wykonano również krawężnik betonowy.

Dojazd do placu odbywać się będzie istniejącym zjazdem z drogi gminnej (dz. nr 141/67)

Miejsce postojowe dla karetki pogotowia ratunkowego oraz uzupełnienie ciągu pieszo rowerowego:

W ramach inwestycji powstało miejsce postojowe dla karetki pogotowia ratunkowego (przed budynkiem Ośrodka Zdrowia),  do którego jest dojazd od strony drogi wojewódzkiej wykonano również nowy zjazd w tym celu w ramach projektu.

Place utwardzone od strony północno zachodniej:

W ramach inwestycji przebudowano place utwardzone na działce od strony północno-zachodniej.

Nawierzchnię miejsc postojowych wykonano z płyt betonowych ażurowych, otwory w

płytach wypełniono kruszywem frakcji 0-5mm. Wokół placu wykonano krawężnik betonowy.

Dojazd do placu odbywać się będzie istniejącym zjazdem z drogi gminnej (dz. nr 141/76)

Chodniki i dojścia:

W ramach inwestycji wykonano ciągi komunikacyjne do wejść budynku. Nawierzchnie z

kostki betonowej płukanej wraz z obrzeżem.

Remont istniejącej pochylni dla osób niepełnosprawnych:

Po wschodniej stronie budynku zlokalizowana jest pochylnia dla osób niepełnosprawnych.

W ramach projektu wymieniono istniejącą nawierzchnię wraz z obrzeżami, wykonano nową balustradę obustronną ze stali nierdzewnej.

Wyposażenie:

  • Ławki betonowe z oparciem – 4szt.
  • Konstrukcja: Stabilna konstrukcja z betonu płukanego. Siedzisko i oparcie z drewnianym olistwowaniem.
  • Kosze na śmieci – 4szt.
  • Konstrukcja: Konstrukcja z betonu plukanego.

Stojak na rowery – 1 szt.

  • Wykonany z rur stalowych ocynkowanych

Wykonano nawierzchnie trawiaste, na skarpach pochylni ułożono agrowłókninę ściółkującą i zasypano warstwą kory sosnowej nasadzono również krzewy.

  • Koszty całkowite zadania: 425.656,55 zł
  • Dofinansowanie: 200.000,00 zł.
  • Wkład własny: 225.656,55 zł ( pokryty z budżetu gminy Czarna Dąbrówka)