logo-drogi-18.png

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”

pn.: „Budowa (rozbudowa) drogi wewnętrznej w miejscowości Nożyno”

mająca na celu poprawę warunków technicznych i eksploatacyjnych dróg na terenie gminy Czarna Dąbrówka poprzez budowę drogi wewnętrznej w miejscowości Nożyno.

Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich

rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

…………………………………………………………………………..

Trwa realizacja operacji pn.: „Budowa (rozbudowa) drogi wewnętrznej w miejscowości Nożyno”

W dniu 12.10.2023 r. podpisano umowę na kwotę 2 214 000,00 zł ( słownie: dwa miliony dwieście czternaście złotych 00/100), z wyłonionym w przetargu nieograniczonym Wykonawcą. Zadanie jest w trybie zaprojektuj- wybuduj, w związku z tym w pierwszej kolejności będzie trzeba zaprojektować rozbudowę drogi i uzyskać niezbędne pozwolenia i decyzje.

Wykonawcą zadania jest: Spółdzielnia Usługowo-Handlowa w Rokitkach

Dofinansowanie: 1 084 723,00 zł

-