logo-drogi-18.png

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa”

Pn.: „BUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY WODNO-KANALIZACYJNEJ ORAZ BUDOWA ZBIORNIKÓW RETRENCYJNYCH WÓD DESZCZOWYCH NA TERENIE GMINY CZARNA DĄBRÓWKA”

mająca na celu poprawę gospodarki wodno-ściekowej i gromadzenia wód opadowych i roztopowych poprzez rozbudowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w miejscowościach Rokity, Rokiciny i Kleszczyniec oraz budowę zbiorników retencyjnych – zagospodarowanie wód opadowych w miejscowości Czarna Dąbrówka i Nożyno.

Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

…………………………………………………………………

Trwa realizacja operacji pt.: „Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz budowa zbiorników retrencyjnych wód deszczowych na terenie gminy Czarna Dąbrówka” do umowy o przyznaniu pomocy Nr 00019-65150-UM110021/22 z dnia 16 listopada 2022 r. w ramach operacji typu ”Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020.

Obecnie jesteśmy w trakcie rozstrzygania procedury przetargowej mającej na celu wyłonienie Wykonawców na wszystkie części zadania.