PRZEDSZKOLE NASZYCH MARZEŃ #FunduszeUE

 Projekt „PRZEDSZKOLE NASZYCH MARZEŃ” jak sama nazwa wskazuje skierowany jest do 180 uczniów oddziałów przedszkolnych oraz 5 nauczycieli. Wsparciem zostaną objęte wszystkie placówki wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Czarna Dąbrówka.

Celem projektu jest podniesienie jakości usług świadczonych w OWP oraz podniesienie kompetencji nauczycieli.

W ramach projektu dzieci otrzymają kompleksowe wsparcie w postaci dodatkowych zajęć rozwijających kompetencje kluczowe: angielski, robotyka, zajęcia ogólnorozwojowe, zajęcia proekologiczne oraz budowania tożsamości regionalnej, nabywania umiejętności pracy w zespole, pewności siebie, umiejętności komunikacji oraz zajęć wyrównujących szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów: logopedia, gimnastyka korekcyjna, integracja sensoryczna. W celu prawidłowej realizacji zaplanowanych działań i osiągnięcia zaplanowanych celów zakupione zostaną niezbędne pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do zajęć wyrównujących szanse i rozwijających kompetencje kluczowe.

Nauczyciele podejmą studia podyplomowe: gimnastyka korekcyjna, terapia pedagogiczna i wczesna terapia wspomaga. dziecka, terapia integracji sensorycznej oraz języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Rodzice otrzymają wsparcie w zakresie podniesienia świadomości wpływu edukacji przedszkolnej na przyszły rozwój dziecka.

Projekt będzie realizowany przez okres 07.2024 - 06.2026, z uwagi na szeroki zakres oraz dużą liczbę uczestników, został podzielony na następujące zadania:

 1. Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w OWP w Rokitach, Czarnej Dąbrówce, Nożynie i Jasieniu

W ramach zadania zostaną przeprowadzone zajęcia dodatkowe:

 • Rozwijające kompetencje kluczowe:
  1. zajęcia z języka angielskiego
  2. zajęcia z robotyki
  3. zajęcia proekologiczne oraz budowania tożsamości regionalnej
  4. zajęcia ogólnorozwojowe
  5. spotkania z ludźmi wykonującymi różne zawody (prezentacja zawodów)
 • Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów:
  1. gimnastyka korekcyjna
  2. logopedia
  3. integracja sensoryczna

Zadanie obejmuje również zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych i sprzętu na potrzeby prowadzonych zajęć dodatkowych.

 1. Doskonalenie zawodowe nauczycieli

W ramach realizacji zadania 5 nauczycielek zostanie objętych doskonaleniem zawodowym w postaci studiów podyplomowych. W wyniku przeprowadzenia diagnozy potrzeb stwierdzono, że nauczyciele w poszczególnych Ośrodkach Wychowania Przedszkolnego wymagają podniesienia kompetencji w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych oraz realizacji zdiagnozowanego wsparcia dziecka a także w celu prowadzenia zajęć stymulujących rozwój psychiczny i fizyczny dzieci. W związku z tym w ramach zadania 2 osoby będą studiować gimnastykę korekcyjną, 1 osoba język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, 1 osoba terapię integracji sensorycznej oraz 1 osoba terapię pedagogiczną i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

 1. Utworzenie specjalistycznej sali do prowadzenia zajęć logopedycznych w OWP w Rokitach i w Czarnej Dąbrówce

W ramach zadania zaplanowano stworzenie sali do specjalistycznych zajęć z logopedii dla uczniów OWP w Rokitach w celu prowadzenia zajęć wspomagających rozwój i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Obecnie w OWP zajęcia logopedyczne prowadzone są bez specjalistycznego/odpowiedniego sprzętu w warunkach nie pozwalających na odpowiednie skupienie się dzieci.

 1. Utworzenie specjalistycznej sali do prowadzenia zajęć Integracji sensorycznej i gimnastyki korekcyjnej w OWP w Jasieniu

W ramach zadania zaplanowano stworzenie sali do specjalistycznych zajęć z gimnastyki korekcyjnej i terapii integracji sensorycznej dla uczniów OWP w Jasieniu w celu prowadzenia zajęć wspomagających rozwój i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zadanie jest odpowiedzią na potrzeby w zakresie doposażenia w niezbędny sprzęt i specjalistyczne pomoce.

 1. Spotkania edukacyjne z rodzicami/opiekunami prawnymi

Rodzice/opiekunowie prawni dzieci przedszkolnych mają niską świadomość w zakresie wpływu edukacji przedszkolnej na rozwój dziecka. Często nie wiedzą jak mogą pomóc swojemu dziecku i jak zachować się w sytuacjach trudnych związanych z wychowaniem dzieci w wieku przedszkolnym. W ramach zadania zaplanowano po 2 spotkania edukacyjne z rodzicami w każdym roku szkolnym.

Efektem realizacji zaplanowanych zadań będzie poprawa jakości edukacji przedszkolnej w gminie Czarna Dąbrówka poprzez realizację dodatkowych zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych oraz przeprowadzenie zajęć wyrównujących szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów. W ramach projektu powstaną 3 sale specjalistyczne do zajęć z terapii integracji sensorycznej oraz gimnastyki korekcyjnej w OWP w Jasieniu oraz sala terapeutyczna do logopedii w OWP Czarna Dąbrówka oraz Rokity. Sale te będą wykorzystywane podczas realizacji projektu oraz przez okres min 2 lata po zakończeniu projektu. Do pracy zgodnie z nowymi nabytymi w projekcie kwalifikacjami zostaną zaangażowani nauczyciele, z których umiejętności i wiedzy będą korzystać placówki także po zakończeniu projektu.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Wartość projektu: 643 275,13 zł

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich (dofinansowanie): 578 947,62 zł

***********************************