Czytaj więcej: Zarządzenie Wójta Gminy Czarna Dąbrówka

Zarządzenie nr 122/2023 Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 2 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Rocznego programu współpracy Gminy Czarna Dąbrówka z

 

Czytaj więcej: Ogłoszenie Wójta

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu

 

Czytaj więcej: Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert

Informuje się, że w wyniku przeprowadzonego w dniach 16.06.2023  otwartego konkursu - podczas którego komisja konkursowa  dokonała oceny złożonych ofert - dokonano wyboru organizacji  pozarządowych,

 

Czytaj więcej: Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert

Informuje się, że w wyniku przeprowadzonego w dniach 14.06.2023  otwartego konkursu - podczas którego komisja konkursowa  dokonała oceny złożonych ofert - dokonano wyboru organizacji  pozarządowych,

 

Czytaj więcej: Ogłoszenie Wójta

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

 

Czytaj więcej: Ogłoszenie Wójta

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza otwarty konkurs ofert na wyłonienie operatora projektu

 

Czytaj więcej: Zarządzenie Wójta

Zarządzenie nr 49/2023 Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie rozpatrzenia oferty i zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie

 

Czytaj więcej: Sprawozdanie z realizacji programu

Sprawozdanie z realizacji "programu współpracy gminy Czarna Dąbrówka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi wart. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 10 wolontariacie" za rok 2022

 

Czytaj więcej: Ogłoszenie Wójta

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie