1808606543f168729b25799b9c565348.png

Informuje się, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 01 czerwca 2020 r. otwartego konkursu – podczas którego komisja konkursowa dokonała oceny złożonych ofert  – dokonano wyboru organizacji pozarządowych, które otrzymają dotacje na realizację zadań publicznych w  II etapie 2020 roku.

Szczegółowe informacje o złożonych ofertach, przebiegu ich oceny,  oraz kwotach przyznanych dotacji zawiera tabela:

OFERTY PODLEGAJĄCE OCENIE

Lp.

Nazwa organizacji pozarządowej

Zadanie publiczne wskazane w ofercie

Wnioskowana  kwota dotacji

Ilość uzysk. pkt

Przyznana kwota dotacji

1.

Stowarzyszenie LOKO MOTYWA

Remont wraz z modernizacją wejścia do budynku świetlicy wiejskiej w Nożynie oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku

24 458,50

68

24 458,50

2.

Stowarzyszenie Rokitnik

Nasz Kaszëbsczi Króm- wyposażenie świetlicy wiejskiej  w miejscowości Rokity

5 477,88

68

5 477,88

OFERTY NIEDOPUSZCZONE DO OCENY (ZŁOŻONE PO TERMINIE)

Lp.

Nazwa organizacji pozarządowej

Zadanie publiczne wskazane w ofercie

Wnioskowana kwota dotacji

x

x

x

OFERTY NIEDOPUSZCZONE DO OCENY (NIESPEŁNIAJĄCE WYMOGÓW FORMALNYCH POMIMO WEZWANIA DO UZUPEŁNIENIA BRAKÓW FORMALNYCH)

Lp.

Nazwa organizacji pozarządowej

Zadanie publiczne wskazane w ofercie

Wnioskowana  kwota dotacji

Powód niedopuszczenia do oceny

x

x

x

x

OFERTY NIEDOPUSZCZONE DO OCENY
(NIESPEŁNIAJĄCE WYMOGÓW DOTYCZĄCYCH SPOSOBU REALIZACJI ZADANIA)

Lp.

Nazwa organizacji pozarządowej

Zadanie publiczne wskazane w ofercie

Wnioskowana  kwota dotacji

Powód niedopuszczenia do oceny

x

x

x

x