1808606543f168729b25799b9c565348.png

Zarządzenie Nr 2/2019 Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Czarna Dąbrówka na rozwój sportu na terenie Gminy Czarna Dąbrówka w 2019 roku.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ) oraz Uchwały Nr XXXIV/322/2017 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Czarna Dąbrówka zarządzam, co następuje:

§1

  1. Ogłaszam nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Czarna Dąbrówka na rozwój sportu na terenie Gminy Czarna Dąbrówka w 2019 roku.
  2. Treść ogłoszenia określa Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
  4. Wzór sprawozdania stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
  5. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§2

Ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie:

  1. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka,
  2. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka,
  3. na stronie internetowej Gminy Czarna Dąbrówka.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

.

Załączniki:

.