1808606543f168729b25799b9c565348.png

W ramach realizacji zapisów uchwały Nr II/11/2018 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 3 grudnia 2018 roku w sprawie „Rocznego programu  współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019”.

WÓJT GMINY CZARNA DĄBRÓWKA ZAPRASZA

przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie dnia 29 stycznia 2019 roku (wtorek) o godzinie 12:00 na Sali Narad Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka przy ul. Gdańskiej 5.

Celem spotkania będzie dokonanie wyboru 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej, opiniującej oferty złożone w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: Oświata i wychowanie

Zgłoszenia osób delegowanych przez organizacje dokonuje się pisemnie na załączonym formularzu. Dokument należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka, w terminie do 22 stycznia 2019 roku, przy ulicy Gdańskiej 5, w godzinach pracy Urzędu.

Zasady wyboru kandydatów:

 1. Każda organizacja pozarządowa może być reprezentowana podczas spotkania przez maksymalnie jedną osobę.
 2. W skład komisji konkursowej wejdą maksymalnie trzy osoby, które nie są powiązane z organizacjami składającymi ofertę w danym konkursie, tj. nie mogą być ich członkami, wolontariuszami, pracownikami ani pozostawać w takich relacjach, które mogłyby wywoływać podejrzenie o stronniczość.
 3. W skład komisji konkursowych do opiniowania ofert, mogą wchodzić reprezentanci (nie muszą być to członkowie organizacji) organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
 • są obywatelami RP i nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne lub przestępstwo skarbowe oraz korzystają w pełni z praw publicznych i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie ofert,
 • nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności.
 1. Osoby zgłoszone jako przedstawiciele organizacji pozarządowych powinny posiadać odpowiednią wiedzę merytoryczną i doświadczenie w zakresie realizacji zadań publicznych będących przedmiotem konkursu.
 2. Przedstawiciele organizacji pozarządowych do komisji konkursowej wybierani są w drodze jawnego głosowania.
 3. Prawo głosu ma każda z osób reprezentujących organizacje pozarządowe na spotkaniu, zarejestrowana na podstawie zgłoszenia.
 4. Przedstawicielami organizacji pozarządowych w komisji konkursowej zostają osoby, które uzyskały największą liczbę głosów podczas głosowania.
 5. Komisję powołuje Wójt Gminy w drodze zarządzenia.

 

Załącznik:

 1. Formularz zgłoszenia organizacji pozarządowej do uczestnictwa w spotkaniu mającym na celu wybór członków komisji konkursowej.