224ddfc415e858a523c7ecf940ee6506.png

Zarządzenie Nr 17/2019 Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów oraz dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994) oraz Uchwały nr IX/71/2011 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 23 września 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego Gminy Czarna Dąbrówka w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Wójt Gminy Czarna Dąbrówka zarządza, co następuje:

§1.

Przeprowadzić konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działalności pożytku publicznego prowadzącymi działalność na terenie Gminy Czarna Dąbrówka.

§2

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów oraz dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek

§3.

Konsultacje prowadzone będą w terminie od 20.02.2019 r. do 27.02.2019 r.

§4

Wyżej wymieniony projekt poddaje się pod konsultacje, poprzez: publikacje na stronie internetowej bip.czarnadabrowka.pl, oraz www.czarnadabrowka.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Czarna Dąbrówka celem udostępnienia jego organizacjom.

§5.

  1. Formularz, na którym należy wnosić uwagi stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  2. Projekt uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów oraz dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:

.