446f131f62819a56eb9d702a87ac43c0.jpg

Protokół z konsultacji projektu uchwały w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Czarna Dąbrówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”.

Przedmiot i cel konsultacji:

Przedmiotem konsultacji było przedstawienie projektu uchwały Rady Gminy Czarna Dąbrówka w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Czarna Dąbrówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020” celem poznania opinii.

Roczny Program Współpracy Gminy Czarna Dąbrówka z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 jest dokumentem systematyzującym i precyzującym tę współpracę. Określa m.in. cele, zasady, przedmiot i formy współpracy Gminy Czarna Dąbrówka z podmiotami sektora pozarządowego, wskazuje na priorytetowe zadania publiczne, wysokość środków przeznaczonych na ich realizację, a także formułuje sposób działania komisji konkursowych opiniujących oferty składane w otwartych konkursach ofert przez organizacje pozarządowe.

Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:

Konsultacje przeprowadzono w terminie od 13.11.2019 r. do 21.11.2019 r.

Forma i zasięg terytorialny konsultacji:

Konsultacje przeprowadzono poprzez zamieszczenie projektu uchwały na stronie internetowej Gminy Czarna Dąbrówka, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.

Podmiotami uprawnionymi do uczestnictwa w konsultacjach były organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie Gminy Czarna Dąbrówka

Komórką organizacyjną Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji był Referat Organizacyjno-Administracyjny: stanowisko ds. obsługi Rady i Komisji Rady, funduszu sołeckiego oraz współpracy z sołectwami i organizacjami pozarządowymi.

Uwagi do projektu uchwały należało złożyć poprzez przesłanie formularza zmian do projektu Programu współpracy, na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka.

Załącznik:

-