1808606543f168729b25799b9c565348.png

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2020 r.

 • Obszar zadania: „Oświata i wychowanie”

Przedmiotem konkursu jest powierzenie wykonania niżej wymienionego zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Gminy Czarna Dąbrówka wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie.

 • Nazwa zadania: Organizowanie zajęć na świetlicy sprzyjających warunkom do rozwoju zainteresowań dzieci i młodzieży oraz kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania czasu wolnego
 • Rodzaj zadania
 1. Celem konkursu jest wyłonienie oferty i zlecenie organizacji pozarządowej powierzenie realizacji zadania publicznego w obszarze oświata i wychowanie. Przedmiotem konkursu jest prowadzenie zajęć na świetlicy w miejscowości Kozy oraz w miejscowości Rokity  (Centrum Aktywności Społecznej) sprzyjających warunkom do rozwoju zainteresowań dzieci i młodzieży oraz kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania czas wolnego..
 2. Zajęcia prowadzone mają być przez animatora kultury.
 3. Zajęcia prowadzone będą zgodnie z przygotowanym przez Oferenta programem prowadzenia świetlicy zawierającym cele, ramowy harmonogram działań i sposób ich realizacji oraz ewaluację działań.
 4. Zajęcia mogą być realizowane przy zastosowaniu różnych form i metod pracy z dziećmi i młodzieżą, np.:
 • zajęcia ruchowe-zumba
 • Kreatywne zabawy ruchowe- wyścigi rzędów
 • organizacja dyskoteki dla uczestników
 • zajęcia kulinarne
 • projekcje filmowe
 • zajęcia animacyjne
 • zajęcia plastyczno-techniczne, m.in. stworzenie wielkoformatowej gry planszowej z motywem bajkowym i bajkowego wyposażania świetlicy, m.in. ścianka foto, gry w rozmiarze xxl typu jenga, bierki, domino, scrabble;
 • zajęcia rozwijające umiejętności manualne,
 • zajęcia rozwijające indywidualne zainteresowania

Główne cele zadania:

 • stworzenie warunków do zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży;
 • zapewnienie zorganizowanej opieki wychowawczej,
 • organizowanie zajęć sprzyjających  rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży,
 • kształtowanie w młodzieży aktywnego odbioru kultury lokalnej, regionalnej i państwowej, nawyków zdrowego stylu życia i umiejętności aktywnego spędzania wolnego czasu.
 • Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
 • Wysokość środków planowanych na realizację tego zadania w roku 2020 wynosi 78 800,00 zł.
 • Wysokość środków planowanych na realizację tego typu zadania w roku 2019 r. wynosiła 59 200,00 złotych.
 • Maksymalna kwota dotacji, o jaką może się ubiegać jeden oferent wynosi 39 400,00 zł.

 • Zasady przyznawania dotacji:
 1. Do konkursu mogą przystępować organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie ( Dz.U. 2019 poz. 688), zwane dalej „oferentami”, których siedziba znajduje  się na terenie Gminy Czarna Dąbrówka.
 2. Dotacje na realizację zadania otrzyma oferent którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą i wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.
 3. Dotacja jest przeznaczona na powierzenie zadania, o którym mowa w ogłoszeniu konkursowym.
 4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 5. Złożenie oferty o dotację nie gwarantuje przyznania środków w wysokości o którą występuje oferent. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo proporcjonalnego zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacja z realizacji zadania.

W przypadku otrzymania dotacji w niższej kwocie niż wnioskowana oferent zobowiązany jest dostarczyć zaktualizowaną ofertę

 6. Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty i zawartej umowy wraz z obowiązkiem rozliczenia się po zrealizowaniu zadania.

7. Pozostałe zasady przyznawania środków finansowych określają przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz inne przepisy prawne..

8. Oferta oraz dokumenty będące jej załącznikami dla swej ważności powinny być opatrzone datą, pieczęcią oraz podpisem uprawnionych do tego statutowo osób. W przypadku kopii dokumentów składanych łącznie z ofertą powinny być one poświadczone „za zgodność z oryginałem na dzień…” przez oferenta.

9. Dotacja przeznaczona może być wyłącznie na wydatki związane z realizacją finansowanego zadania, tj.:

 1. koszty ponoszone w związku z zatrudnieniem osoby prowadzącej świetlice. W kosztorysie oferty należy szczegółowo określić wynagrodzenie dla stanowiska pracy. Praca wykonywana przez osobę do której odnoszą się koszty osobowe powinna być bezpośrednio związana z realizacją zadania. Koszty osobowe nie mogą ulegać zmianie w czasie realizacji zadania;
 2. koszty niezbędne, zaplanowane w budżecie przez Oferenta w trakcie realizacji zadania, bezpośrednio związane z celem realizowanego zadania środki czystości, materiały do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą, plastyczne itp., zakup usług rekreacyjnych, sportowych i kulturalnych.
 3. koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne (np. kierowanie – koordynacja zadaniem, wykonywanie zadań administracyjno- nadzorczo-kontrolnych, księgowość, koszty telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, materiały biurowe)- do wysokości 2 % kosztu całkowitego zadania publicznego.
 • Terminy i warunki realizacji zadania
 1. Termin realizacji zadania: 01.2020-31.12.2020 r.
 2. Miejsce realizacji zadania- miejscowość Kozy( świetlica) oraz miejscowość Rokity (centrum Aktywności Społecznej).
 3. Realizatorem zadania może być organizacja, która prowadzi działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i posiada doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem
 4. Adresatem zadania są dzieci, młodzież ze środowiska lokalnego.
 5. Decyzja o realizacji zadania powinna być poprzedzona przynajmniej wstępną diagnozą określającą zasięg realizacji oraz lokalne potrzeby.
 6. Zadanie musi mieć wyraźnie określonego adresata i powinno być dostosowane do jego potrzeb rozwojowych i problemów.
 7. W programie świetlicy należy uwzględnić zadania zmierzające do angażowania rodziców/opiekunów dzieci i młodzieży.
 8. Program świetlicy musi być wewnętrznie spójny, to znaczy, że:
 9. Szczegółowe cele programu świetlicy są odpowiedzią na potrzeby dzieci i młodzieży określone we wstępnej diagnozie;
 10. Oferent zobowiązuje się udzielić informacji na temat osoby pracującej przy realizacji dotowanego zadania z podaniem jego danych osobowych, tj. imię i nazwisko, wykształcenie oraz inne umiejętności udokumentowane stosownymi zaświadczeniami, certyfikatami itp.
 11. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższa starannością, zgodnie z warunkami określonymi w ofercie oraz w umowie pomiędzy Wójtem Gminy Czarna Dąbrówka, a podmiotem, którego oferta została wybrana.
 12. Oferent jest zobligowany do współpracy z Sołtysem, Radą Sołecką oraz Radnym Rady Gminy Czarna Dąbrówka z miejscowości stanowiącej siedzibę świetlicy.

 • Termin i miejsce składania ofert:
 1. Oferty na realizację wymienionego zadania należy złożyć w terminie do 30.01.2020 do godziny 10.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na organizowanie zajęć na świetlicy                            w miejscowości …………… sprzyjających warunkom do rozwoju zainteresowań dzieci i młodzieży oraz kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania czasu wolnego”  w sekretariacie Urzędu Gminy w Czarnej Dąbrówce, ul. Gdańska 5, lub przesłać pocztą na w/w adres, z zachowaniem terminu i godziny wpływu oferty jak dla jej doręczenia.
 2. Każdy podmiot składa jeden komplet powyższych dokumentów.

 • Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:
 1. Złożone oferty pod względem formalnym i merytorycznym ocenia Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Czarna Dąbrówka.
 2. Członkowie komisji konkursowej podczas rozpatrywania oferty:
 • oceniają jej poprawność formalną,
 • oceniają zgodność proponowanego w ofercie sposobu realizacji zadania z wymogami i warunkami zawartymi w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert,
 • dokonują jej oceny według kryteriów przyjętych w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert.
 1. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie podlegają ocenie.
 2. Oferty złożone w terminie podlegają ocenie formalnej, przez co rozumie się weryfikację kompletności oferty z punktu widzenia wymogów wynikających z ustawy i rozporządzenia oraz zawartych w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert.
 3. Komisja konkursowa w przypadku stwierdzenia braków formalnych wzywa do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, wskazując występujące braki. Po bezskutecznym upływie terminu na uzupełnienie braków oferta nie podlega dalszej ocenie.
 4. Poprawne formalnie i złożone w terminie oferty podlegają ocenie z punktu widzenia zgodności proponowanego w ofercie sposobu realizacji zadania z wymogami zawartymi w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert.
 5. Oferty niezgodne z wymogami dotyczącymi sposobu realizacji zadania publicznego zawartymi w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert, w tym oferty obejmujące realizację zadania niewskazanego w ogłoszeniu lub oferty niespełniające warunków realizacji zadania wskazanych w ogłoszeniu nie podlegają dalszej ocenie.
 6. Oferty spełniające wymogi dotyczące sposobu realizacji zadania publicznego zawarte w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert podlegają ocenie merytorycznej dokonywanej przez komisję konkursową.
 7. Członkowie komisji konkursowej podczas oceny ofert:
 8. oceniają możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową;
 9. oceniają przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
 10. oceniają proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale któ­rych organizacja pozarządowa będzie realizować zadanie publiczne;
 11. uwzględniają planowany przez organizację pozarządową udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
 12. uwzględniają planowany przez organizację pozarządową wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
 13. uwzględniają analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku orga­nizacji pozarządowych, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
 1. Decyzje o wyborze oferty i o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Czarna Dąbrówka.
 2. Od decyzji Wójta w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie stosuje sie trybu odwołania.
 3. Podpisanie umowy z podmiotami nastąpi niezwłocznie po rozstrzygnięciu naboru ofert.
 1. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert podawane jest do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka w miejscu publicznie dostępnym oraz na stronie internetowej bip.czarnadabrowka.pl w terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania konkursowego, nie później jednak niż 3 miesiące od daty jego ogłoszenia.

Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z postanowieniami:

 1. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. 2019 poz. 688)
 2. Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. 2018 poz. 2057);
 3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 869);
 4. Uchwała Nr X/143/2019Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia ”Rocznego programu współpracy Gminy Czarna Dąbrówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”.

Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:

 • kopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną/ osoby upoważnione, aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru lub ewidencji potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;
 • aktualny statut oferenta;
 • program zajęć na świetlicy, wskazujący tematykę i zakres prac z uczestnikami zadania na dany rok kalendarzowy

Informacje dodatkowe:

 • Wójt Gminy Czarna Dąbrówka zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania dotacji i podpisania umowy podmiotowi wyłonionemu w konkursie w przypadku, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od zadania opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną i finansową oferenta.
 • Informacje szczegółowe i dokumenty dotyczące konkursu dostępne są w Urzędzie Gminy ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka, tel. 598212643- Aldona Drywa – inspektor ds. obsługi: Rady i Komisji Rady, funduszu sołeckiego oraz współpracy z: sołectwami i organizacjami pozarządowymi, pokój nr 15

 

UWAGA!

Zastrzega się możliwość zmiany wysokości środków publicznych na zadanie  w przypadku dokonania zmian finansowych w budżecie Gminy na rok 2020 przez Radę Gminy w Czarnej Dąbrówce. Kwoty mogą ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji Komisji Konkursowej lub zaistnieje konieczność zmiany budżetu Gminy w części przeznaczonej na realizację zadań z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia  w dniu ogłaszania konkursu.

Załącznik:

-